7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με γενικό θέμα: «Η Πρόκληση της Ετερότητας και της Διαφορετικότητας στην Εκπαίδευση»

Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας

0
511

Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2023 (στο πλαίσιο της Ονειρούπολης)


 

Η Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, προγραμματίζει τη διοργάνωση του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της, στη Δράμα, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2023 (στο πλαίσιο της Ονειρούπολης) με γενικό θέμα: «Η Πρόκληση της Ετερότητας και της Διαφορετικότητας στην Εκπαίδευση»

Απευθύνεται σε:
• Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Α.Ε.Ι. o Ερευνητές και μελετητές
• Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές o Εκπαιδευτές ενηλίκων
• Στελέχη και εργαζόμενοι στους χώρους του πολιτισμού, της οικονομίας, της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης o Εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων

Σκοπός του Συνεδρίου
Η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων για τον ρόλο της Ετερότητας και Διαφορετικότητας στην Εκπαίδευση, η κατάδειξη της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών σε θέματα συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης, ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Θεματικοί άξονες
Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω άξονες:
1. Ειδική Αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
2. Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
3. Συνεκπαίδευση παιδιών Παιδαγωγικές πρακτικές ένταξης
4. Διαχείριση ετερογενών τάξεων
5. Ταυτότητεςετερότητες και η διαχείρισή τους στη σχολική τάξη
6. Οικογένεια και σχολείο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
7. Γλώσσα και γραμματισμός. Διγλωσσία και μητρικές γλώσσες
8. Ενεργή πολιτειότητα. Σχολείο και Κοινωνία: Ενεργός και Συνειδητοποιημένος πολίτης
9. Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις της Διαφορετικότητας και της Ετερότητας
10. Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
11. Η συμβολή της Τέχνης στη διαπολιτισμική συνείδηση και στην άρση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων
12. Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική: διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές, παραδείγματα και προτάσεις
13. Σύγχρονο σχολείο και ανάπτυξη δεξιοτήτων: Δεξιότητες Ζωής, Hard Skills and Soft Skills
14. Χρήση των ΤΠΕ και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην πολυπολιτισμική τάξη
15. Ευάλωτες ομάδες
16. Εκπαιδευτική πολιτική. Προγράμματα Ευαισθητοποίησης στη Διαφορετικότητα
17. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και πολυπολιτισμικότητα
18. Παρουσίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
19. Παρουσίαση ερευνών εργασιών εκπαιδευτικής φύσης Εισηγήσεις που δεν απορρέουν από το γενικότερο τίτλο του Συνεδρίου

Συμμετοχή
Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, ορίζεται:
• Σε 50 € για τους εισηγητές – συνεισηγητές και περιλαμβάνει, φάκελο του Συνεδρίου, βεβαίωση του εισηγητή, ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου και τα αφεψήματα κατά τα διαλείμματα.
• Σε 20 € για τους/τις συνέδρους και 10 € για τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, εφόσον επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου και να παραλάβουν τον φάκελο, το ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, τη βεβαίωση παρακολούθησης και τα αφεψήματα κατά τα διαλείμματα.
• Ανεργοι / ΑμεΑ με βεβαίωση παρακολούθησης (Δεν ισχύει για εισηγητές & συνεισηγητές): Δωρεάν
• Η απλή παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.
Οι ημερομηνίες για την καταβολή της συμμετοχής και τον τρόπο, θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση. Για τους εισηγητές και τις εισηγήτριες το ποσό θα κατατεθεί μετά την έγκριση της εισήγησής τους.

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει:
• Εισηγήσεις, με φυσική παρουσία των εισηγητών – συνεισηγητών
• Εισηγήσεις από απόσταση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης
• Αναρτημένες ανακοινώσεις
• Ο κάθε εισηγητής και η κάθε εισηγήτρια μπορεί να στείλει μέχρι τρεις (3) εισηγήσεις (ατομικές ή ομαδικές).

Υποβολή περιλήψεων
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του εισηγητή/τριας, οφείλουν να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους, το κείμενο της οποίας θα είναι μέχρι250 λέξεις. Εάν υπάρχουν παραπομπές η βιβλιογραφία (APA 6) θα μπει στο τέλος της περίληψης, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση των λέξεων.
Η εργασία θα κατατεθεί σε δύο αντίτυπα (ένα ανώνυμο και ένα επώνυμο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eteadramas@gmail.com, με το/τα όνομα/τα του/των συγγραφέα/ων (π.χ. Σιδηρόπουλος_Παπαδοπούλου)_Περίληψη και Ανώνυμο_Περίληψη, σε αρχεία doc ή docx.

Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει:
• Τον τίτλο της εισήγησης
• Το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τα τηλέφωνα του/ των εισηγητών / και το φορέα, καθώς και τον τίτλο της θεματικής ενότητας στην οποία επιθυμούν να ενταχθεί η εισήγηση (τα στοιχεία αυτά θα συμπληρωθούν στη φόρμα του Δελτίου Περίληψης).

Στην περίπτωση που οι εισηγητές/τριες είναι περισσότεροι/ες του ενός/μιας, θα σημειώνεται με αστερίσκο το ονοματεπώνυμο εκείνου/ης που θα παρουσιάσει την εργασία.
Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Γραμματοσειρά Cambria 12). Τα ονόματα των εισηγητών/τριών, ο φορέας, η χώρα και η ηλεκτρονική διεύθυνση να αναγράφονται με πλάγια γράμματα κάτω από τον τίτλο, σε αριστερή στοίχιση (Γραμματοσειρά Cambria 12). Τα ονόματα των εισηγητών/τριών να προηγούνται των επωνύμων τους.
Το κείμενο της περίληψης πρέπει να γραφεί σε μονό διάστημα, χωρίς επιπλέον διάστημα μεταξύ των παραγράφων (Γραμματοσειρά Cambria 12) και χωρίς εσοχές.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά ολογράφως.
Τα ανώνυμα αντίτυπα θα δοθούν στην Επιστημονική Επιτροπή για κρίση.
Παράταση υποβολής περιλήψεων. Νέες σημαντικές ημερομηνίες και χώρος διεξαγωγής. Οι περιλήψεις πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.
Η αποδοχή των περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή θα γίνει μέχρι τις 30 Ιουλίου 2023.
Το πλήρες κείμενο θα κατατεθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, για το οποίο θα δοθούν οδηγίες.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2023
Χώρος διεξαγωγής: Δημοτικό Ωδείο Δράμας, Δημαρχείο Δράμας
Τέλος, σχετική πρόσκληση μαζί με το πλήρες και οριστικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα τεθεί έγκαιρα στη διάθεση των εισηγητών/τριών και όλων των ενδιαφερόμενων, μέσω διαρκούς επικοινωνίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή στην πόλη κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα και το facebook της ΕΤ.Ε.Α.Δ https://eteadramas.weebly.com.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!