Ανακλήθηκε η συζήτηση για τις οφειλές του Φεστιβάλ

Παρατείνονται οι οικονομικές εκκρεμότητες και δυσφημίζεται ο θεσμός από τα απλήρωτα βραβεία

0
1357

Σε περαιτέρω καθυστέρηση οδηγείται η εκκρεμότητα των παλαιών οφειλών του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας καθώς το θέμα που περιελάμβανε την εκκαθάριση της παλιάς Δημοτικής Επιχείρησης ανακλήθηκε ενώ ήταν προγραμματισμένο να συζητηθεί κατά το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 20 Μαρτίου.

Ο εισηγητής του θέματος, που επρόκειτο να τεθεί για δεύτερη φορά, ήταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Άγγελος Σολάκης, ο οποίος είπε ότι ανακαλεί τελικώς την εισήγηση και ότι το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο ή το μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε ότι για το ίδιο θέμα προ­ηγήθηκε συνεννόηση με τους αρχηγούς των πολιτικών παρατάξεων. Παράλληλα δεν θέλησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ανα­κλήθηκε η συγκεκριμένη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η εξέλιξη αυτή καθώς και η συνεχής αναβολή της συζήτησης για την εξόφληση των παλαιών οφειλών του Φεστιβάλ, γεννά ερωτηματικά στους τοπικούς επιχει­ρηματίες που έχουν να λαμβάνουν αμοιβές για δεδουλευμένα ή υπηρε­σίες που παρείχαν προς το Φεστιβάλ. Οι οφειλές αυτές ξεκινούν από το 1999. Ερωτηματικά επίσης γεννά και το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκαν ειση­γήσεις τόσο της Νομικής όσο και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το ίδιο θέμα. Παράλ­ληλα παραμένει ασαφές εάν τελικά ο Δήμος μπο­ρεί να προχωρήσει σε εξόφληση των οφειλο­μένων για λογαριασμό του Φεστιβάλ, αφού τα χρονικά περιθώρια στα οποία θα μπορούσε να πράξει κάτι τέτοιο έχουν εξανεμισθεί. Μιλώντας στα ΧΡΟ­ΝΙΚΑ για το ίδιο θέμα ο επικεφαλής της πα­ράταξης Project Δράμα 2020 κ. Αλέξανδρος Τσιαμπούσης, μετά την προχθεσινή ανάκληση του θέματος είπε τα εξής: “Κακώς συγχέεται το θέμα της αποδοχής του ισολογισμού, με τον τρόπο που θα πληρω­θούν οι οφειλές. Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε με τον Αντι­δήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σολάκη δεν θέσαμε θέμα, ύπαρ­ξης εισηγήσεων από την Οικονομική και την Νομική Υπηρεσία του Δήμου, διότι δεν την θεωρούμε σημαντική για το ζήτημα της απο­δοχής του ισολογισμού. Σημαντική θα ήταν για τον τρόπο καταβολής των παλιών οφειλών. Αυτό που ζητήσαμε εμείς ήταν να είναι πα­ρών στην συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Δράμας, (ο Δήμαρχος Δράμας απουσίαζε από την προχθεσινή συνεδρίαση λόγω μετάβασης στην Θεσσαλονίκη) κάτι για το οποίο ο κ. Σολάκης δεσμεύτηκε ότι θα γίνει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν από την προηγούμενη φορά εί­χαμε συζητήσει το θέμα της αποδοχής ή μη, της εκτίμησης των ορκωτών λογιστών, χωρίς το κομ­μάτι της καταβολής των οφειλομένων, τώρα θα είχαμε τελειώσει και οι υπηρεσίες θα είχαν αναλάβει τις εισηγήσεις για το τι και πότε πρέπει πληρωθεί από τις πα­λιές οφειλές”. Ρωτήσαμε τον κ. Τσια­μπούση κατά πόσο είναι εφικτή η αποπληρωμή των παλιών οφειλών καθώς ελέχθη ότι οι ημερομηνίες έχουν πα­ρέλθει. Η απάντηση του κ. Τσιαμπούση ήταν η εξής: “H καταβολή των οφειλομένων είναι εφι­κτή. Ο χρόνος εξέπνευ­σε στις 31 Δεκεμβρίου αλλά εφόσον έχουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 30 του ίδιου μήνα και απόφαση της Απο­κεντρωμένης που λέει ότι κακώς δεν δικαιο­λογείται η άρνηση στην εισήγηση που είχε κατα­τεθεί τον Δεκέμβριο, μας δίνεται η δυνατότητα να πάρουμε απόφαση για το θέμα τώρα, ως συνέ­χεια της απόφασης της 30ης Δεκεμβρίου. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα χρόνου και υπάρχει προοπτική αποπληρω­μής των οφειλών. Επα­ναλαμβάνω ότι εισήγη­ση της Οικονομικής και της Νομικής Υπηρεσίας θα χρειασθεί όταν συ­ζητήσουμε τον τρόπο καταβολής και το ποσό των παλιών οφειλών. Όχι στην περίπτωση της αποδοχής του ισολογι­σμού. Τώρα, οι οφειλές θα πρέπει να πληρω­θούν όπως ορίζουν οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν προηγηθεί. Δεν μπορεί να λες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι επιλέγουμε να πλη­ρώσουμε τις οφειλές χωρίς τους τόκους. Δεν μπορεί να το λες χωρίς εισήγηση από την Οικο­νομική και την Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Γι’ αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τον ισολογισμό απο τον τρόπο αποπληρωμής των οφειλών. Στα μέσα Απριλίου που θα γίνει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για τον ισολογισμό και στην συνέχεια να γίνουν οι υπηρεσιακές εισηγήσεις για την εξόφληση των οφειλών”. Για το ίδιο θέμα μετά την ανάκληση της συζή­τησής του στο προχθε­σινό Δημοτικό Συμβού­λιο, ο επικεφαλής της παράταξης “Πόλη+Ζωή” Μιχάλης Μλεκάνης είπε στα ΧΡΟΝΙΚΑ “Επειδή οι υπηρεσίες γνωρίζουν ότι υπάρχει σοβαρή εμπλοκή στη δυνατότητα πληρωμής των οφειλών λόγω της μεγάλης καθυστέρησης για να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και επει­δή γνωρίζουν ότι θα εκτεθούν με οποιαδή­ποτε απόφαση (εμείς είχαμε πάρει απόφαση ως Δημοτική Αρχή να πληρωθούν οι οφειλές των βραβείων και όπου υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της ενδιάμεσης εκκαθά­ρισης) αλλά και επειδή πλέον μπαίνουν θέματα παραγραφής και οι υπη­ρεσίες δεν θα μπορούν εύκολα να εφαρμόσουν οποιαδήποτε απόφαση του Δημοτικού Συμβου­λίου, σκοπός της Δη­μοτικής Αρχής είναι να δημιουργήσει μια θετική εικόνα η οποία όμως δεν θα είναι υλοποιήσι­μη. Γι αυτό και την προ­ηγούμενη φορά αλλά και προχθές είχαμε ζη­τήσει να παραβρίσκεται στην συζήτηση η διευ­θύντρια των Οικονομι­κών Υπηρεσιών αλλά και η Νομική Σύμβουλος προκειμένου να ληφθεί απόφαση. Αυτό δεν έγι­νε και η Δημοτική Αρχή απέσυρε το θέμα. Αν ερχόταν οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών θα έλε­γαν την πραγματικότητα και ο μύθος που η Δη­μοτική Αρχή προσπά­θησε να καλλιεργήσει στον κόσμο ότι δήθεν προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα θα κατέρ­ρεε… Αρνήθηκαν να δη­λώσουν ακόμη και τους λόγους που απέσυραν το θέμα από την συζή­τηση στο Δημοτικό Συμ­βούλιο. Είπα και στην επικοινωνία που είχαμε πριν το συμβούλιο με τον κ. Σολάκη, ότι εμείς θέλουμε να πληρωθούν οι οφειλές σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι Νόμοι και οι διατάξεις. Γι’ αυτό και ζητούμε να παραβρίσκονται στην συζήτηση η Νομική και η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Μας είπε ότι εφόσον έχουμε αυτή την απαίτηση θα αποσύρει το θέμα”.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ