Διαφαίνεται συνωστισμός για τις δημοτικές εκλογές

- Τι συμβαίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης όπου άρχισαν οι συζητήσεις για τις προεκλογικές συνεργασίες. - Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν για την πρόωρη ανακοίνωση υποψηφίων από τον Χριστόδουλο Μαμσάκο

0
3284

Δυσκολεύουν την κατάσταση τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τις υποψήφιες παρατάξεις στις δημοτικές εκλογές του 2023, ιδιαίτερα στον Δήμο της Δράμας, όπου πέρα από τις αυστηρότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που επιβάλλει ο νέος εκλογικός νόμος, οι σχηματισμοί που προτίθενται να συμμετάσχουν στις εκλογές θα είναι περισσότεροι. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται για την ώρα.

Ήδη έχει ανακοινώσει επίσημα την πρόθεσή της να κατέβει στις εκλογές η παράταξη «Αγαπάμε Δράμα» με τον Αρι­στείδη Μωυσιάδη, ενώ όπως έγινε γνωστό, χωρίς ακόμη να υπάρχει κάποια επίσημη ανα­κοίνωση, ετοιμάζεται για κάθο­δο στις εκλογές και νέα παρά­ταξη με επικεφαλής τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, Γιώργο Παπαδόπουλο.

Εφόσον οι παρατάξεις αυτές αθροιστούν στις ήδη υπάρχουσες, τότε περιορίζονται περισ­σότερο οι δυνατότητες εξεύρε­σης νέων υποψηφίων για την στελέχωση των ψηφοδελτίων. Πολύ περισσότερο αν ληφθεί υπ’ όψη ότι με τον νέο νόμο, «κάθε συνδυασμός περιλαμ­βάνει τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινο­τήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοι­νοτήτων, ανά δημοτική κοινό­τητα και για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων».

Πιο απλά, οι συνδυασμοί θα πρέπει πλέον να καλύψουν με το ψηφοδέλτιό τους τουλάχι­στον το 80% των κοινοτήτων του δήμου. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν περισσότεροι υποψήφιοι για κάθε συνδυα­σμό και στην περίπτωση του Δήμου Δράμας, θα απαιτηθούν όπως εκτιμάται, κατ’ ελάχιστον, 85 έως 95 υποψήφιοι.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν μπορούν, ακόμη και οι παρατάξεις που συμμετέ­χουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να εξασφαλίσουν έναν τέτοιο αριθμό υποψη­φίων, ο οποίος μάλιστα θα καλύπτει τουλάχιστον το 80% των κοινοτήτων του δήμου. Η απάντηση είναι δεδομένη «όχι όλες». Παράλληλα και το όριο του 3% που θα ισχύσει για την «είσοδο» στο Δημοτικό Συμ­βούλιο, θέτει έναν επιπλέον σημαντικό περιορισμό.

Με δεδομένα τα παραπάνω, κάποιοι συνδυασμοί, μικρό­τερης δυναμικής, είτε δεν θα μπορέσουν να κατέβουν στις εκλογές, είτε θα συνερ­γαστούν υποχρεωτικά από την προεκλογική περίοδο με άλλους συνδυασμούς. Στη λο­γική αυτή, ήδη έχουν αρχίσει οι συζητήσεις μεταξύ δημοτι­κών παρατάξεων του Δήμου Δράμας, αν και επί του παρό­ντος δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις. Μία παράταξη που, είτε θα προχωρήσει σε συνεργασίες, είτε θα αποφα­σίσει να μην συμμετάσχει στις εκλογές, λόγω των παραπάνω περιορισμών, είναι η “Αυτοδιοί­κηση Πολιτών”, κάτι που, λίγο – πολύ, έχει ήδη δηλώσει, ο επικεφαλής της Στέργιος Ηλι­όπουλος, εξηγώντας πάντως, ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν στη γενική συνέλευση της παράταξης.

Από την άλλη πλευρά, υπάρ­χουν και δυο παρατάξεις που στις εκλογές του 2019, είχαν ποσοστά κάτω του 3%, δηλαδή η παράταξη “Λαϊκή Συσπείρω­ση” και η παράταξη “Προοπτική για τη Δράμα”. Είναι άγνωστο αν η τελευταία θα προχωρήσει σε κάποιου είδους συνεργασία και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις της, ενώ η “Λαϊκή Συσπείρω­ση” είναι μάλλον απίθανο να προχωρήσει σε συνεργασίες, όμως, σύμφωνα με εκτιμήσεις έχει τη δυνατότητα να συγκε­ντρώσει τους υποψηφίους που απαιτεί ο νέος νόμος. Ωστόσο, για να εισέλθει και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να περάσει το όριο του 3% που τίθεται πλέον.

Οι αναγνωριστικές συζητή­σεις λοιπόν για ενδεχόμενες συνεργασίες μεταξύ συγκεκρι­μένων παρατάξεων έχουν ήδη αρχίσει, σύμφωνα με πληροφο­ρίες των “Χ”, χωρίς να υπάρχει κάποιο οριστικό αποτέλεσμα. Οι μικρότερες παρατάξεις φαί­νεται ότι απαιτούν αυτονομία μέσα από αυτές τις συνεργα­σίες και επίσης επιδιώκουν να συνεργαστούν με σχήματα που έχουν κατά το δυνατόν συγκλί­νουσες απόψεις.

Στη λογική των διερευνητικών επαφών με μικρότερες παρα­τάξεις, που θα οδηγήσουν σε πιθανές συνεργασίες, έχουν μπει ήδη σύμφωνα με πλη­ροφορίες, τόσο η παράταξη «Πόλη + Ζωή», όσο και η πα­ράταξη «Project για τη Δράμα».

Όπως λέγεται, ειδικά για τη δεύτερη, η παραίτηση του κ. Τσιαμπούση από τη θέση του υποψηφίου Δημάρχου για τις επόμενες εκλογές, έχει να κά­νει ακριβώς με τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με άλλες παρατάξεις προκειμένου να διαμορφωθεί ένα μεγαλύτε­ρο ρεύμα, ικανό να διεκδικήσει τη νίκη στις επόμενες δημοτι­κές εκλογές.

Σε ότι αφορά τη την παράτα­ξη «Πόλη+Ζωή», οι πληροφο­ρίες αναφέρουν ότι προχωρά για τις επικείμενες εκλογές με περισσότερη δυναμική στο ζήτημα των συνεργασιών, με πρώτο στόχο να δημιουργήσει συνεργασίες, που θα διεκδική­σουν με μεγαλύτερες πιθανό­τητες τη αλλαγή της Δημοτικής Αρχής

Αλλά τι γίνεται με τις κινή­σεις της Δημοτικής Αρχής και της παράταξης «Ενώνουμε τη Δράμα»; Εδώ, τα δεδομένα φαίνεται να είναι ακόμη πιο πιεστικά σε αυτές τις δημοτικές εκλογές κι αυτό γιατί αν τελι­κώς συμμετάσχει στις εκλογές και η παράταξη του Γιώργου Παπαδόπουλου, θα υπάρξουν τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε διαφορετικές παρατάξεις που θα προσπαθήσουν αντλή­σουν υποψηφίους και βέβαια ψήφους από την ίδια περίπου πολιτική δεξαμενή.

Από την πλευρά της αντι­πολίτευσης μάλιστα λέγεται ότι η πρόωρη παρουσίαση υποψηφίων, από την πλευρά της παράταξης «Ενώνουμε τη Δράμα» του κ. Μαμσά­κου, οφείλεται σε αυτήν ακριβώς την πολιτική πίεση, που μπορεί να δυσκολέψει την κατάρτιση ψηφοδελτίου. Όπως λένε παράγοντες της αυτοδιοίκησης, το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας νέας δημοτικής παράταξης από τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Παπαδόπουλο, θα ήταν ένα πρόβλημα αρκετά περίπλοκο για την παράτα­ξη της νυν δημοτικής αρχής και θεωρούν ότι για τον λόγο αυτό, άρχισαν αρκετά νωρίς οι ανακοινώσεις υποψηφίων από τον Χριστόδουλο Μαμσάκο. Βέβαια, όπως εκτιμούν άλλα αυτοδιοικητικά στελέχη, αυτό μπορεί να αποδειχθεί τελικώς “μπούμερανγκ” για τη Δημοτική Αρχή. Θυμίζουν ότι κάτι αντί­στοιχο είχε γίνει στις δημοτικές εκλογές του 2014, όταν ο κ.Παπαεμμανουήλ, ως υποψήφι­ος δήμαρχος τότε, είχε προχω­ρήσει νωρίς σε ανακοινώσεις κάποιων υποψηφίων, οι οποίοι στη συνέχεια προσεγγίστηκαν από άλλους συνδυασμούς.

Το αν πράττει σωστά ο κ. Μαμσάκος που άρχισε νωρίς τις ανακοινώσεις υποψηφίων, θα το δείξει μόνο ο χρόνος. Με βάση τις εκτιμήσεις αρκετών αυτοδιοικητικών στελεχών, αυτός ήταν και ο μόνος τρόπος αντίδρασης στην προσπάθεια ανακοπής της πορείας άλλων δημοτικών παρατάξεων που θα θελήσουν να αντλήσουν υποψηφίους και ψήφους, από την ίδια πολιτική δεξαμενή, ιδιαίτερα σε επίπεδο κοινοτή­των…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ