ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΠΠΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Α.Σ. ΓΑΙΑ: Η ασφάλεια αθλητικών εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων

0
1864

Η ασφαλής διεξαγωγή ενός αθλητικού γεγονότος ή μιας αθλητικής εκδήλωσης, σε κλειστό ή ανοικτό χώρο, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σημαντικότερα θέματα στον τομέα των υπηρεσιών του θεάματος, αφού κατά την διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, συγκεντρώνεται ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός θεατών.
Στο σύγχρονο περιβάλλον, λόγω της δημοτικότητας διαφόρων αθλημάτων, οι διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των θεατών, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ασφάλειας αλλά και την βιωσιμότητα των αθλητικών σωματείων. Ως εκ τούτου, η δημιουργία αξιόπιστων μηχανισμών συνεχούς παρακολούθησης των προσδοκιών και των αναγκών των θεατών αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και η αποτίμηση των ληφθέντων μέτρων για την ασφάλειά τους κατά την διάρκεια τους, είναι απολύτως αναγκαία. Παρά το ενδιαφέρον που δείχνουν τόσο τα μέλη των σωματείων όσο και οι σύγχρονοι πανεπιστημιακοί ερευνητές σε διεθνές επίπεδο, η γνώση μας σχετικά με την αντίληψη που έχουν σχηματίσει οι θεατές για την παρεχόμενη σε αυτούς φροντίδα ασφάλειας, από όλους τους εμπλεκόμενους σε μια αθλητική εκδήλωση φορείς, παραμένει περιορισμένη. Η χώρα μας δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά με το βαθμό της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών ασφάλειας σε μια αθλητική εκδήλωση, το βαθμό ανταπόκρισης των εμπλεκομένων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία, αλλά και τις δυνατότητες αξιολόγησης ή βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών αυτού του είδους.
Με την έννοια «αθλητισμός» γίνεται αναφορά στη συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση, ως επίδοση σε αθλητικούς αγώνες, στο αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι (Ζέρβας, 1993). Η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, απαιτεί συνήθως την ύπαρξη συγκεκριμένων χώρων μέσα στους οποίους διενεργούνται τα αθλήματα, σε συνθήκες ηρεμίας. Ως «αθλητικό γεγονός» μπορεί να θεωρηθεί μία εκδήλωση που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, με καθορισμένο τύπο και μορφή και με προσδιορισμένη χρονική διάρκεια, για συγκεκριμένους λόγους, ανταγωνιστικούς ή μη, έχοντας ως χαρακτηριστικό ένα ή περισσότερα αθλητικά δρώμενα. Τα αθλητικά γεγονότα ή αθλητικές εκδηλώσεις διενεργούνται σε χώρους ή εγκαταστάσεις, που προσελκύουν μεγάλο αριθμό θεατών, είναι μικρής σχετικής χρονικής διάρκειας, και παρέχουν διευκολύνσεις που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη διαχείριση και λειτουργία τους
Οι αθλητικές εκδηλώσεις σήμερα, εξαιτίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της ραδιοτηλεόρασης, έχουν αποκτήσει παγκόσμια απήχηση με αποτέλεσμα στον τόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων να προσέρχεται ολοένα και μεγαλύτερο πλήθος. Η επίδρασή τους στη δημόσια ζωή μεγαλώνει διαρκώς, δημιουργώντας ολοένα και πιο έντονα την ανάγκη για ασφάλεια, μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις, τόσο των θεατών όσο και των κατοίκων της περιοχής που διεξάγεται η εκδήλωση, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης όλων των εμπλεκόμενων. Κάθε αθλητικό γεγονός ασκεί επιδράσεις τόσο μέσα στο χώρο διεξαγωγής του όσο και εξωτερικά της εγκατάστασης, επιδρώντας επιπρόσθετα και στον ευρύτερο δημόσιο χώρο που έχει κτισθεί η εγκατάσταση. Στον ευρύτερο δημόσιο χώρο, οι υπηρεσίες που παρέχονται, έχουν κοινά χαρακτηριστικά με εκείνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των θεατών της εγκατάστασης (Frosdick, 2010). Παράλληλα, επιδρά και σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του δήμου, επηρεάζοντας άμεσα συστήματα των υποδομών του, όπως π.χ. τις συγκοινωνίες, ή την ομαλή λειτουργία των περιοχών εκείνων που βρίσκονται κοντά στα στάδια για αρκετές ώρες μετά τη λήξη εκδήλωσης εξαιτίας της βαρύτητας του αποτελέσματος. Η ασφαλής διεξαγωγή μιας αθλητικής εκδήλωσης, εξαρτάται κυρίως από την θέση και τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης, την αρμονική συνεργασία και την καθορισμένη εκ των προτέρων ευθύνη των εμπλεκομένων φορέων τόσο για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ασφάλειας όσο και την κάλυψη όλων των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για το σκοπό αυτό (Frosdick, 2010).
Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί την πιο ουσιαστική παράμετρο προκειμένου μια αθλητική εκδήλωση να διεξαχθεί με ασφαλή τρόπο. Η ομαλή διεξαγωγή της επιτυγχάνεται, με την συμμετοχή του γηπεδούχου αθλητικού σωματείου σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες στοχεύουν να περιορίσουν φαινόμενα βίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ο βασικός άξονας στο σχεδιασμό των μέτρων ασφάλειας των ποδοσφαιρικών αγώνων του EURO το 2008, ήταν η «διασκέδαση των θεατών». Η «διασκέδαση των θεατών» γίνεται σε μια ζώνη κοντά στην εγκατάσταση και στο μεγαλύτερο μέρος της, δεν στηρίζεται σε νομικούς κανόνες ή στην τεχνολογία, αλλά περισσότερο στην διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος διασκέδασης, με κυριότερο χαρακτηριστικό την διαρκή ρευστότητα των καταστάσεων (Klauser, 2011). Για την αποφυγή βίαιων αθλητικών συμβάντων μέσα ή κοντά στην «αθλητική εγκατάσταση» και την εξασφάλιση της «ασφάλειας» από τους οπαδούς κυρίως εκείνους που δεν είχαν εισιτήριο για κάποιο αγώνα, αλλά παρόλα αυτά ήθελαν να λάβουν μέρος στο γεγονός, έχουν δημιουργηθεί διάφορες «ζώνες οπαδών» ψυχαγωγίας μέσα στις οποίες οι επισκέπτες συμμετέχουν ενεργά κατά την εξέλιξη του αθλητικού γεγονότος (Lauss & Szigetvari, 2010). Η καθιέρωση της «έξυπνης κάρτας φιλάθλου» έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα καλό εργαλείο για την πρόληψη και τον έλεγχο της βίας κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής εκδήλωσης, αποτρέποντας την συμμετοχή των φιλάθλων σε βίαιες συμπεριφορές, δίνοντας τους την δυνατότητα να απολαύσουν και άλλες υπηρεσίες, όπως η on line αγορά εισιτηρίου, η εξασφάλιση χώρου στάθμευσης και η γρήγορη είσοδος στην εγκατάσταση.
Οι βασικές αρχές που διέπουν τον Ενιαίο Κανονισμό Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων είναι: α) Η τήρηση των νόμων και των κανόνων του φίλαθλου πνεύματος από όποιον παρευρίσκεται ή συμμετέχει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε αθλητική εκδήλωση. β) Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας. γ) Η ασφαλής διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης. δ) Η πρόληψη, αποτροπή και καταστολή των φαινόμενων βίας στις αθλητικές εκδηλώσεις και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την απόδοση ποινικών, πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων. ε) Η παραδοχή του όρου ασφάλεια υπό την έννοια του safety και security. στ) Η εναρμόνιση του παρόντος Κανονισμού με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς Κανονισμούς ιδίως κατά την εφαρμογή του επί διεθνών αγώνων ή διοργανώσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ