Δήμος Δράμας: Ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες των Δήμων έως το τέλος Οκτωβρίου

0
1020

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Δράμας ενημερώνει τους οφειλέτες του ότι με αίτησή τους μέχρι τις 31/10/2021 μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως χθες 8 Ιουλίου. Μετά από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, οι οφειλές μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).

Ποιοι είναι δικαιούχοι της ρύθμισης
Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού covid-19.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίζονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

Στη ρύθμιση μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές, που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία
είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε
βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.
Στη ρύθμιση μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), για τις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο» και την παρ. 1 του άρθρου 166 του Ν. 4764/2020 «Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού»

Χρήσιμες ημερομηνίες και πληροφορίες
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας, στο ισόγειο του Δημαρχείου, μέχρι και την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου (31/10/2021).
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα (Δευτέρα έως Πέμπτη 07:30-14:30 και Παρασκευή 07:30 – 14:00) προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους.
Σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα 2521350638 και 2521350675.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ