Εγκρίθηκε ο κανονισμός του Φεστιβάλ Ταινιών για το 2020

0
2722

Θα πραγματοποιηθεί στη Δράμα από 20 έως 26 Σεπτεμβρίου 2020.

Εγκρίθηκε ο κανονισμός του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας έτους 2020 στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Το 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 26 Σεπτεμβρίου 2020 στη Δράμα.

Οι ταινίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό του Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Για την υποβολή ταινιών στο Εθνικό Φεστιβάλ απαιτείται Ελληνική Πρεμιέρα. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται προηγούμενη δημόσια προβολή στην Ελλάδα ή στο διαδίκτυο.
β) Να έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2019 ή 2020.
γ) Η τελική κόπια που θα προβληθεί στο Φεστιβάλ να είναι διαθέσιμη σε ένα από τα παρακάτω format: DCP, Apple ProRes, H264 και MPEG4.
δ) Οι ταινίες πρέπει να είναι Ελληνικής παραγωγής ή συμπαραγωγής και οι σκηνοθέτες να είναι Έλληνες ή Κύπριοι.
ε) Ταινίες Ελλήνων ή Κυπρίων Σκηνοθετών που έχουν γυριστεί εκτός Ελληνικής Επικράτειας και αποτελούν μη ελληνική παραγωγή συμμετέχουν στην κατηγορία «Έλληνες του Κόσμου».
στ) Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ με μια (1) μόνο ταινία, για την οποία θα δηλώνει ο ίδιος το είδος της ταινίας που διαγωνίζεται (ντοκιμαντέρ, μυθοπλασία, κιν. σχέδιο),καθώς και τις επιμέρους ιδιότητές της (σπουδαστική, πρωτοεμφανιζόμενος, «Έλληνες του Κόσμου»).
ζ) Αποδεκτά είδη: ταινίες μυθοπλασίας, ταινίες τεκμηρίωσης, ταινίες κινουμένων σχεδίων, πειραματικές.
η) Δεν δύναται να κατατεθεί ταινία εάν έχει ήδη περάσει από διαδικασία πρόκρισης στο Φεστιβάλ Δράμας στο παρελθόν και έχει απορριφθεί.

Η αίτηση συμμετοχής
Η αίτηση συμμετοχής, το συνοδευτικό υλικό, η υπεύθυνη δήλωση και ένα ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας υποβάλλονται μέχρι την 31η Μαΐου 2020 ηλεκτρονικά.
Εκτός από την αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή, ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός υποχρεούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση ιδιοχείρως, να τις υπογράψουν και να σφραγίσουν (εάν δύνανται ή εφόσον υπάρχει εταιρεία) αρμοδίως και κατά περίπτωση και να αποστείλουν ταχυδρομικώς στα γραφεία του Φεστιβάλ (Εμ. Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα ή Αγίας Βαρβάρας 9 66131, Δράμα) έως την 31η Μαΐου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Από τη στιγμή που έχει κατατεθεί η δήλωση συμμετοχής και το υλικό προεπιλογής και η ταινία έχει προκριθεί, δεν δύναται να αποσυρθεί για οποιοδήποτε λόγο (αντίρρηση ως προς τη σειρά προβολής κ.α.).
Ο σκηνοθέτης ή παραγωγός οφείλει να αποστείλει έως την 31η Μαΐου 2020 τα ακόλουθα:
1. Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
2. Την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη.
3. Ένα μη δημόσιο link της ταινίας για την προεπιλογή. (secure/ password protected link με δυνατότητα κατεβάσματος/download, το οποίο να είναι διαθέσιμο ως την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προκριματικής διαδικασίας).
4. Εάν η πρωτότυπη γλώσσα της ταινίας δεν είναι η ελληνική, θα πρέπει να παραδοθεί μαζί με το παραπάνω υλικό λίστα διαλόγων της ταινίας στα ελληνικά ή η ταινία να είναι υποτιτλισμένη στα ελληνικά.
5. Μία (1) τουλάχιστον φωτογραφία της ταινίας σε διάσταση ύψος 9εκ. και πλάτος 19,7εκ. και μία (1) του σκηνοθέτη σε διάσταση ύψος 3εκ. και πλάτος 5εκ. σε ηλεκτρονική μορφή (300dpi).
Η πρόκριση των ταινιών γίνεται από την Προκριματική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ή ο Aναπληρωτής του (σε περίπτωση κωλύματος του Καλλιτεχνικού Δ/ντή) και ορίζει τα λοιπά μέλη της μετά από πρότασή του στο Δ.Σ του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. Ταινίες που δεν έχουν προκριθεί στο διαγωνιστικό τμήμα δεν θα προβάλλονται στο Φεστιβάλ.
Καθώς απαιτείται ελληνική πρεμιέρα, δεν επιτρέπεται η δημόσια προβολή της ταινίας σε κινηματοθέατρο, τηλεοπτικό κανάλι, φεστιβάλ, διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια προβολή στην Ελλάδα πριν ή κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, πλην των προγραμματισμένων προβολών του Φεστιβάλ.
Η προκριματική επιτροπή θα απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη.
Η παράδοση υλικού των ταινιών που προκρίθηκαν για την τελική προβολή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 27 Αυγούστου 2020.
Η τελική κόπια προβολής και το λοιπό κάτωθι περιγραφόμενο υλικό θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στα γραφεία του Φεστιβάλ στην Αθήνα (Εμμ. Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα) έως 27 Αυγούστου 2020 και έως τις 17.00. Παραδίδεται το ακόλουθο υλικό:
1) Κόπια προβολής σ’ ένα από τα ακόλουθα αποδεκτά format:
-DCP, υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
-H264, υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
-Apple ProRes, υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
-MPEG4, υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες.
2) Ένα (1) αρχείο mp4 της τελικής εκδοχής της ταινίας, υποτιτλισμένο στα αγγλικά ή στα ελληνικά για ξενόγλωσσες ταινίες, για τις ανάγκες του Film Market.
3) Ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις τελικού τεχνικού ελέγχου από τον τεχνικό υπεύθυνο της ταινίας και το σκηνοθέτη.
Σε αντίθετη περίπτωση η ταινία αποκλείεται από την φεστιβαλική προβολή και το διαγωνισμό.
Η άδεια χρήσης βαρύνει τον παραγωγό για κάθε ταινία που υποβάλλεται, με βάση τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
Οι ταινίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η παραγωγή τους να έχει ολοκληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.
β) Η τελική κόπια προβολής να είναι διαθέσιμη σε DCP, Apple ProRes, H264 ή MPEG4.
γ) Η διάρκειά τους να μην ξεπερνάει τα τριανταπέντε (35) λεπτά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να δεχτεί ταινία μεγαλύτερης διάρκειας.
δ) Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ με μια (1) μόνο ταινία και δηλώνει την κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται.
ε) Αποδεκτά είδη: ταινίες μυθοπλασίας, πειραματικές, ταινίες τεκμηρίωσης, ταινίες κινουμένων σχεδίων.
Η αίτηση συμμετοχής και ένα ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας www.filmfreeway.com μέχρι τις 31 Μαΐου 2020. Το κόστος υποβολής είναι δέκα (10) ευρώ ή δώδεκα (12) δολάρια ανά ταινία. Για υποβολές άνω των 4 ταινιών το κόστος είναι σταθερά τριάντα (30) ευρώ. Επιπλέον εκδίδονται ατελώς κωδικοί υποβολής σε κινηματογραφικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς, ή σκηνοθέτες που αδυνατούν να καταβάλλουν το κόστος υποβολής. Η πληρωμή γίνεται κατά την υποβολή. Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής, δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Αίτηση και συνοδευτικό υλικό:
Η αίτηση συμμετοχής και ένα ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας πρέπει να αποσταλούν μέσω της πλατφόρμας www.filmfreeway.com
†Μία φωτογραφία της ταινίας (format: jpeg ή tiff 300*300dpi) σε διάσταση ύψος 9εκ. και πλάτος 19,7) εκ.
†Μία φωτογραφία του σκηνοθέτη (format: jpeg ή tiff 300*300dpi) σε διάσταση ύψος 3εκ. και πλάτος 5 εκ σε ηλεκτρονική μορφή (300dpi).
†Λίστα διαλόγων στα αγγλικά.
†Βιογραφικό και φιλμογραφία του σκηνοθέτη, αναφέροντας διεθνή τίτλο και έτος παραγωγής.
Η τελική προθεσμία αποστολής των ταινιών που επιλέχθηκαν για την προβολή είναι η 3η Σεπτεμβρίου 2020 και θα πρέπει να αποσταλούν στις παρακάτω διευθύνσεις:
Φεστιβάλ Δράμας, Εμμανουήλ Μπενάκη 71, 10681, Αθήνα, +30 2103300309 ή Φεστιβάλ Δράμας, Αγίας Βαρβάρας 9, 66100, Δράμα, +30 25210 47575.

Παραδίδεται το ακόλουθο υλικό:
1) Kόπια προβολής, υποτιτλισμένη στα αγγλικά, σε ένα από τα ακόλουθα αποδεκτά format: DCP, Apple ProRes, h264 ή MPEG4.
2) Δελτίο τεχνικού ελέγχου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία προβολής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!