Επιδοτούμενη κατάρτιση του δήμου για 100 ανέργους

0
4771

Υπεγράφη χθες η σύμβαση για την «Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης Δημιουργική Δράμα»


Υπεγράφη χθες το μεσημέρι στο δημαρχείο της Δράμας η σύμβαση για την «Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης Δημιουργική Δράμα» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και είναι μια δέσμη συνεκτικών ενεργειών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης.
Την σύμβαση συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος με τον κ. Νούλα Βάιο Ορέστη του εκπαιδευτικού ομίλου «Ευρωπρόοδος» παρουσία του κ. Αιμίλιου Αθανασίου, διευθυντή του τμήματος οργάνωσης, προγραμματισμού και πληροφορικής του Δήμου Δράμας.
Ο Δήμαρχος Δράμας τόνισε σχετικά με την Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης, ότι αφορά μια σειρά δράσεων για 100 ωφελούμενους ανέργους, νέους και νέες του Δήμου Δράμας. Όπως είπε ακόμη, βασικός στόχος του έργου είναι η προετοιμασία τους για την ένταξη στην σύγχρονη αγορά εργασίας. “Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με ουσιαστικό περιεχόμενο για τους ωφελούμενους τόνισε” ο δήμαρχος, διευκρινίζοντας ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς, ενώ το συμβατικό ποσό είναι πάνω από 190.000 ευρώ.

Οι ενέργειες του προγράμματος περιλαμβάνουν:
• Δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και προβολής
• Ενδυνάμωση και υποστήριξη των ικανοτήτων των ωφελούμενων με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής
• Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης & Πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Η συμμετοχή των ωφελούμενων που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στο σύνολο των ως άνω αναφερόμενων ενεργειών, είναι υποχρεωτική. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό επίδομα με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στις προβλεπόμενες συνεδρίες συμβουλευτικής και στη διαδικασία της πιστοποίησης των δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:
1. Παροχή Υπηρεσιών Επισιτιστικού τομέα
2. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
3. Υποδοχή και Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου
4. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
5. Λιανικό Εμπόριο.

Βασικός στόχος του έργου είναι η προετοιμασία των ωφελούμενων για την ένταξη ή και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών τους για την ένταξή τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Διαδικασία που κυρίως θα γίνει με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις τοπικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εισαγωγής της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στο παραγωγικό τους μοντέλο.
Βασικό κριτήριο αποτελεσματικότητας του προγράμματος κατάρτισης θα είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας οικονομικής πραγματικότητας. Σε αυτά τα δεδομένα η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.
Παράλληλα η πράξη εξυπηρετεί και το βασικό στρατηγικό στόχο του έργου που είναι η «προώθηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου στην πόλη της Δράμας, το οποίο δίνει έμφαση σε νέους δυναμικούς κλάδους της αστικής οικονομίας» μιας και έρχεται να υποστηρίξει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της κοινωνικής και καινοτόμου μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δράσης δίνοντας στους ωφελούμενους τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη-βιώσιμη επιχείρηση.
Η επιλογή των ωφελούμενων που θα ενταχθούν στο έργο θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Επιλογής που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του αναδόχου και δύο εκπροσώπους της αναθέτουσας Αρχής. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής των ωφελούμενων, θα συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή Επιλογής, το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη της. Ακολούθως, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής θα συντάξει τον τελικό πίνακα των επιλεγέντων, τον οποίο θα κοινοποιήσει στον ανάδοχο που θα υλοποιήσει το έργο.

Ειδικότερα για τις θεματικές ενότητες που προαναφέρθηκαν:
1. Η παροχή υπηρεσιών επισιτιστικού τομέα. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (θεωρίας και πρακτικής) οργάνωσης και λειτουργίας χώρων εστίασης (εστιατόρια, καφέ, μπαρ), σε όλα τα στάδια από την ίδρυση έως και τη λειτουργία τους, προκειμένου να αναπτυχθούν δεξιότητες παρεχόμενων υπηρεσιών, σχετικές με μεθόδους προετοιμασίας του χώρου εστίασης-αναψυχής. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση επισιτιστικών υπηρεσιών στην πόλη της Δράμας απαιτεί την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη δράσεων επιχειρηματικότητας στον επισιτιστικό τομέα εξυπηρέτησης πελατών. Στόχος, η ανάπτυξη προγράμματος δημιουργίας και οργάνωσης επιχειρήσεων επισιτιστικού τομέα με την παροχή κατάλληλων Θεματικών Αντικειμένων σε υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες, η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος, η διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξης των λογαριασμών και η συμμετοχή στην ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίματος του χώρου εστίασης-αναψυχής.
2. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (θεωρίας και πρακτικής) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, σχετικά με την διαχείριση, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για τις διαδικασίες μετά την πώληση αυτών (after sales), με στόχο την εξυπηρέτηση των πολυποίκιλων αναγκών των πελατών και την αξιοποίηση των βασικών αρχών μάρκετινγκ και ηλεκτρονικού εμπορίου, με χρήση των διαθέσιμων εργαλείων.
3. Υποδοχή και Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (θεωρίας και πρακτικής) σχετικά με την υποδοχή και εξυπηρέτηση μέσω προκαθορισμένων διαδικασιών και οδηγιών, των πελατών ή ενδιαφερόμενων, από οποιοδήποτε κανάλι και εάν έχουν προέλθει (τηλέφωνο, Internet, fax κ.λπ.), στο πλαίσιο προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση, όπως επίσης και η ανάπτυξη των νέων μορφών φιλοξενίας επισκεπτών π.χ. Airbnb.
4. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά την παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (θεωρίας και πρακτικής), σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστότοπων και διαδικτυακών εφαρμογών, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των δεδομένων μίας επιχείρησης.
5. Λιανικό Εμπόριο. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (θεωρίας και πρακτικής) σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην δημιουργία επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο. Η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πελατών, να μπορεί να υποστηρίζει τις διοικητικές λειτουργίες του καταστήματος, να φροντίζει τη λειτουργία του χώρου και της αποθήκης του καταστήματος αποτελεί αντικείμενο το προγράμματος.

Και για τα πέντε αυτά προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές ώρες που αφορούν στα ακόλουθα αντικείμενα:
• «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία»
• «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου»
• «Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων»

Σε κάθε μία από τις παραπάνω πέντε θεματικές ενότητες θα εκπαιδευτούν από 20 άτομα ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ