Καταμετρήσεις αγριόγιδου στο Δάσος του Φρακτού

Από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

0
1587

Όπως έγινε γνωστό από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης υλοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2018, με μεγάλη ομάδα παρατηρητών, προγραμματισμένη καταμέτρηση του αγριόγιδου (Chamois, Rupicapra rupicapra balcanica) στην περιοχή του Φρακτού Δράμας. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά επίσης ΚΟΜΑΘ οι καταμετρήσεις αυτές γίνονται εδώ και δέκα χρόνια δίνοντας χρήσιμα στοιχεία για την πληθυσμιακή κατάσταση του αγριόγιδου, αλλά και την σύνθεση των κοπαδιών ανά φύλο και ηλικία.

Διευκρινίζει επίσης η ΚΟΜΑΘ ότι “για το έργο αυτό χορηγείται κάθε χρόνο ειδική άδεια από το Υπουργείο Πε­ριβάλλοντος -Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για λεπτομερέστερη κα­ταγραφή του αγριόγιδου στην ευρύτερη περιοχή του νομού Δράμας, με επίκεντρο το Δάσος του Φρακτού, όπου απαντά ένας από τους μεγαλύ­τερους πληθυσμούς του είδους στην Ελλάδα. Η άδεια δίνεται στην Κυνη­γετική Ομοσπονδία Μα­κεδονίας – Θράκης ώστε να κάνει τις μετρήσεις, σε συνεργασία με το Εργα­στήριο Άγριας Πανίδας του Τμ. Δασοπονίας και Διαχείρισης Περιβάλλο­ντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας.Η μελέτη των θηλαστι­κών και ιδιαίτερα των αγριόγιδων είναι μια δια­δικασία αρκετά δύσκολη, λόγω της συμπεριφοράς τους και της ιδιαιτερό­τητας της δομής του ενδιαιτήματός τους. Η συμπεριφορά τους με­ταβάλλεται ανάλογα με την εποχή του χρόνου, τις κλιματικές συνθήκες, τη διαθεσιμότητα της τροφής, αλλά και την όχληση από τις ανθρώ­πινες δραστηριότητες.Για την επίτευξη του σκοπού αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η μέ­θοδος της «ταυτόχρονης καταγραφής (flash point) με περιοδικές μετρήσεις (periodic itinerary) από μόνιμες θέσεις πανο­ραμικής θέας (fixed panoramic observation site) (Altmann 1974, Berducou 1982, 1985).Η επιλογή των θέσε­ων επόπτευσης στην περιοχή του Φρακτού έχει γίνει λαμβάνοντας ως βάση τις θέσεις (με ακριβή προσδιορισμό των συντεταγμένων) που είχαν επιλεγεί κατά τη διάρκεια των καταμε­τρήσεων προηγούμενων μελετών (Γιαννακόπου­λος και Γκούμας 1998), με σκοπό να μπορούν τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα.

Στις άλλες περιοχές δηλ. αυτές του Φαλα­κρού και των λοιπών της Δυτικής Ροδόπης οι θέσεις παρατήρησης επελέγησαν με κριτήριο την πανοραμική θέα προς τα ενδιαιτήματα για τα οποία υπήρχαν μαρ­τυρίες ενδιαίτησης του είδους. Παράλληλα έγινε αδρομερής αποτύπω­ση των ενδιαιτημάτων.Η καταγραφή και απο­τύπωση των ενδιαιτημά­των του είδους στο νομό Δράμας έγινε με τα εξής κριτήρια:

  1. Παρατήρηση ατό­μων αγριόγιδου κατά τις προγραμματισμένες καταμετρήσεις από την ομάδα εργασίας.
  2. Παρατήρηση βιοδη­λωτικών ιχνών από τις ομάδες εργασίας (περιτ­τώματα και ίχνη οπλής).
  3. Ύπαρξη του είδους από μαρτυρίες διαφό­ρων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο (κυνηγών, ορειβατών, κτηνοτρό­φων, κ.α.).
  4. Φυσιογνωμία της περιοχής (ισχυρό ανάγλυφο και μεγάλες κλίσεις του εδάφους, βραχώδεις εξάρσεις).

Για τις εργασίες έρευνας ενημερώνεται η τοπική δασική υπη­ρεσία και ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Στις μετρήσεις του Δεκεμβρίου 2018 συμμετείχαν η Δασάρχης Δράμας και υπάλληλοι του Δασαρχείου, το επιστημονικό δυναμικό της Κυνηγετικής Ομο­σπονδίας Μακεδονίας – Θράκης (5 Δασολόγοι και 4 Δασοπόνοι), Ομο­σπονδιακοί Θηροφύλα­κες και ο θηροφύλακας του Κ.Σ. Δράμας και εθελοντές παρατηρητές.Υπενθυμίζεται ότι το είδος είναι αυστηρά προ­στατευόμενο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!