Με 35 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας

0
1943

Tην ερχόμενη Τετάρτη 21 Αυγούστου στις 18:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 35 θέματα της ημερήσιας διάταξης πέραν των έκτακτων που ενδεχομένως θα τεθούν.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Έγκριση της υπ’αριθ.113/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ με τίτλο «Τροποποίηση της αρ. 44/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ με θέμα πρόταση για τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου χρήσεων 2017 και 2018 της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.» και τροποποίηση της υπ’αριθ.197/2019 ΑΔΣ με θέμα « Έγκριση της 44/2019 απόφασης – πρότασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου χρήσεων 2017 και 2018 της Επιχείρησης» – Εισηγητής Ψαρράς Γεώργιος
2. Έγκριση της 127/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την 4 η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Επιχείρησης – Εισηγητής Ψαρράς Γεώργιος
3. Έγκριση της 151/2019 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2019 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
4. Έγκριση της 144/2019 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 6 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
5. Έγκριση της 72/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την ψήφιση της Γ΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 – Εισηγητής Παναγιωτίδης Αλέξανδρος
6. Έγκριση της 25/2019 απόφασης του ΔΣ του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, σχετικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2018 του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
7. Έγκριση της 24/2019 απόφασης του ΔΣ του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, σχετικά με την 2 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
8. Καθορισμός ύψους ποινικής ρήτρας μη απόδοσης της χρήσης του δημοτικού καταστήματος “ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” επί των οδών Βενιζέλου με Κουντουριώτη (γωνία) στην Δράμα – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
9. “ Έγκριση 2ης Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 17990/28-06-2019 σύμβασης με τίτλο “Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark””- Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
10. Έγκριση μεταφοράς της 1ης δόσης της Κοινοτικής Συμμετοχής της πράξης “LYSIS” που αφορά στον Εταίρο 4-Δήμος Blagoevgrad, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δράμας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019 – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
12. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2020 σε τρίτους, με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
13. Υποβολή τροποποιημένου αιτήματος ένταξης και χρηματοδότησης για την πράξη «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Δράμας» στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και απόφαση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της σχετικής μελέτης –Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
14. Έγκριση της προμήθειας ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους- τετρακόπετρου (drone) με απευθείας ανάθεση και εκπαίδευση ενός υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας για απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
15. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εκχιονισμός και αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Απρίλιος 2020» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού- Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
16. 1. Έγκριση Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με τίτλο ¨ΔΡΑΣΗ : 14.6i.26.2-4.2 <> στην Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης. 2. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ».Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
17. Διαγραφή οφειλής από το Χ.Κ. 1143/2019 (αρχικός Χ.Κ. 1317/2018) «Δαπάνη κατεδάφισης ακινήτου στη Χωριστή Δράμας οικ. 667 του Ο.Τ. 45 σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2172/20-12-2018 Υ.Σ. της Δ/νσης Δόμησης»– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
18. Τροποποίηση Σχεδίου στο ΟΤ48 του οικισμού Νέας Αμισού Δήμου Δράμας προς άρση επιβληθέντος ρυμοτομικού βάρους – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
22. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
24. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Μονάδα συλλογής και επεξεργασίας Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής» ιδιοκτησίας του κ. Κουτσίδη Μιχαήλ, εντός των με αρ. 3054α, 3054β, 4811 και 4813 αγροτεμαχίων του «Αγροκτήματος» Ξηροποτάμου, επί Δημοτικής οδού- Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
25. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Βιοτεχνία ξύλινων κιβωτίων – κυψελών» ιδιοκτησίας του κ. Κανετούνη Φώτιου, εντός του με αρ. 452 αγροτεμαχίου του «Αγροκτήματος» Μυλοποτάμου, επί Δημοτικής οδού – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
26. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου δημοτικού σχολείου ΤΚ Μυλοποτάμου»- Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
27. Έγκριση της 23/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
28. Έγκριση της 24/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
29. Έγκριση της 25/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
30. Έγκριση της 26/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
31. Έγκριση της 27/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
32. Έγκριση της 28/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
33. Έγκριση της 29/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
34. Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Ιούλιο 2019 – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
35. Εκκαθάριση αρχείων (παλαιών και νέων) Δήμου Δράμας – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ