Ο πρόεδρος του Α.Σ. Γαία Δράμας μιλάει για τον Εθελοντισμό

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

0
1105

Ο εθελοντής είναι πολίτης, που έχοντας την ελεύθερη βούληση, στοχεύει στην εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου σκοπού προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, χωρίς την απαίτηση οποιουδήποτε ανταλλάγματος. Ως εθελοντής επομένως ορίζεται αυτός που προσφέρει υπηρεσία, εργασία, οικονομική στήριξη, υλικά αγαθά ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά και που θυσιάζει το προσωπικό του συμφέρον προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Γενικά, το Εθελοντικό Κίνημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο αποτελώντας το στήριγμα για την κοινωνία και χαρακτηρίζεται ως κίνημα αγάπης, αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας και προσφοράς προς το συνάνθρωπο. Οι αξίες, και οι αρετές που περικλείονται μέσα από τον ορισμό του εθελοντισμού είναι ουσιαστικές και ανεκτίμητες. Η ενεργοποίηση των πολιτών στα κοινά και ειδικότερα των νέων συμβάλει ώστε η κοινωνία να είναι πιο Δημοκρατική, καταπολεμά ανισότητες σε όλα τα επίπεδα και ενισχύει την πρόληψη ενάντια στα ναρκωτικά, αλκοολισμό και παραβατικότητα.
Ο αθλητισμός επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως σύστημα αρχών και αξιών που πολλές φορές στηρίζεται σε εθελοντές ή έχει εθελοντική δράση.
Παράλληλα ο αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός ο οποίος αντικατοπτρίζει τη δεδομένη κοινωνία και τον πολιτισμό της. Μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, είτε ως ερασιτεχνικός, είτε ως επαγγελματικός, είτε ως μαζικός αθλητισμός.
Και στις δύο περιπτώσεις, ο εθελοντισμός και αθλητισμός, υπάρχουν κοινές αξίες και οράματα. Ανάμεσα σε αυτά είναι η ενεργοποίηση όλων και κυρίως των νέων σε θέματα αθλητισμού και εθελοντισμού και η καθιέρωση της άθλησης και της εθελοντικής προσφοράς ως μέρος της καθημερινότητας μας και ως στάση ζωής. Από τα αρχαία χρόνια ο αθλητισμός αλλά και ο ενεργός πολίτης στα κοινά, ήταν βασικά συστατικά της κοινωνίας της αρχαίας Αθήνας.
Πρέπει να υπάρχουν δράσεις ώστε να Σχεδιάζουν, εισηγούνταν και να μεριμνούν για πολιτικές και προγράμματα για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού, την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού και την καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους και της σωματικής αγωγής, σε εύρυθμες και οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Θα μιλήσω για την τοπική κοινωνία μας και κατά την γνώμη μου τι πρέπει να γίνει, ορίζοντας αρχικά μία αθλητική επιτροπή που θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες.
}Να καταγράφει και να αξιολογεί τους υπάρχοντες αθλητικούς χώρους-εγκαταστάσεις και να μεριμνά για την καλή λειτουργία και τη βελτίωση της αθλητικής υποδομής.
}Να εισηγείται και να εποπτεύει την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και καθαριότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες υπηρεσίες παρέχονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου (Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας) .
}Να εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, και τη διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων.
}Να μελετά τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και τις δυνατότητες ανάπτυξης προσαρμοσμένων αθλητικών δραστηριοτήτων και να εισηγείται τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα.
}Να επιμελείται και να εποπτεύει την έκδοση ενημερωτικών εντύπων και ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων για την ενημέρωση και επιμόρφωση των κατοίκων του Δήμου μας σχετικά με τα τοπικά αθλητικά δρώμενα.
}Να συντάσσει και να εισηγείται κανονισμούς λειτουργίας των διαφόρων προγραμμάτων, όπως λειτουργίας των αθλητικών χώρων, προσωπικού, προγραμμάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων κ.α.
}Να παρακολουθεί τις προκηρύξεις των αθλητικών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο, να υποβάλλει προτάσεις για ανάληψη και υλοποίηση τους. Επίσης, πρέπει να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τα έντυπα των προτάσεων για τα «Προγράμματα Άθλησης για όλους».
}Να παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση των νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στον τομέα του αθλητισμού και να συνεργάζεται μαζί τους για την οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ.
}Να συνεργάζεται με άλλους Νομούς για τη διοργάνωση περιφερειακών εκδηλώσεων.
Ο εθελοντισμός έχει ουσιαστικά μόνο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Πολλά, όμως, είναι και τα ατομικά πλεονεκτήματα και για όσους συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντισμού – αθλητισμού.

Τι αποκομίζει ο εθελοντής;
}Μαθαίνει συνεχώς και αναπτύσσει νέες δεξιότητες. Ο εθελοντής γνωρίζει τις προσωπικές του ικανότητες και τα όριά του και ανακαλύπτει πτυχές του εαυτού του που δε γνώριζε πριν. Αναπτύσσονται δια βίου μαθησιακές δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση χρόνου, ανάληψη ευθυνών, ικανότητα ολοκλήρωσης ενός έργου, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων.
}Αναπτύσσει αίσθημα προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο. Η συνειδητοποίηση του δεσμού με το κοινωνικό σύνολο αλλά και η πίστη ότι όλοι έχουμε κοινωνική ευθύνη, ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας συνειδητοποιημένης στάσης ζωής που χαρακτηρίζεται από έντονο ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο και αφοσίωση στην εξυπηρέτηση σκοπών που προάγουν την κοινωνική ευημερία.
}Νιώθει ένα αίσθημα ολοκλήρωσης. Μέσα από την ενασχόληση σε εθελοντικές δραστηριότητες, αποκτά θετική εικόνα για τον εαυτό του και αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές του. Η αίσθηση χρησιμότητας στο κοινωνικό σύνολο προσφέρει ικανοποίηση και μεγαλύτερη ετοιμότητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών.
}Αποκτά νέα ενδιαφέροντα, νέες εμπειρίες και γνωρίζεται με νέους ανθρώπους. Η έκθεση σε νέες καταστάσεις και νέους ανθρώπους μπορούν να οδηγήσουν σε νέες γνώσεις και δεξιότητες, ενώ αναπτύσσονται ικανότητες στη συναναστροφή και συνεργασία με ανθρώπους διαφορετικού υπόβαθρου. Όσοι συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες αποκτούν νέα ενδιαφέροντα και ερεθίσματα για όσα συμβαίνουν γύρω τους. Οι πλούσιες εμπειρίες, οι νέοι ρόλοι και η εναλλαγή καταστάσεων που προσφέρει η εθελοντική εργασία είναι πολύτιμες για την ανάπτυξη του ανθρώπου.
Αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους άλλους. Ο εθελοντής έχει μια δυναμική που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους.
Συμπερασματικά, ο εθελοντισμός δεν έρχεται να επιλύσει τα πολυσύνθετα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών. Αποτελεί όμως μοχλό πίεσης προς τις κυβερνήσεις ώστε να αλλάξουν πολιτικές σε ζωτικά θέματα. Για τους πολίτες είναι ένας ενεργός τρόπος παρέμβασης στο κοινωνικό γίγνεσθαι που αναπτύσσεται πέρα από κάθε είδους σκοπιμότητες. Σε μια αισιόδοξη προοπτική θα έλεγα ότι οι ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες αποτελούν την ελπίδα για σημαντικές αλλαγές γύρω μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ