Οι οφειλές του Φεστιβάλ εκθέτουν τον θεσμό

Επανέρχονται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο οι οικονομικές εκκρεμότητες του ΦΤΜΜΔ

0
1924

Eπανέρχεται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας η Τελική Έκθεση Εκκαθάρισης και ο Τελικός Ισολογισμός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΤΜΜ Δράμας – με εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Άγγελο Σολάκη με στόχο να βρεθεί δίοδος καταβολής των οφειλών του Φεστιβάλ στους επαγγελματίες της Δράμας που έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη για τις απαιτήσεις τους και έχουν δικαιωθεί.Αναλυτικά στο σημερινό φύλλο των “Χ” στα περίπτερα.

Όπως είπε χθες στα ΧΡΟ­ΝΙΚΑ ο Αντιδήμαρχος Οικονο­μικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, κ. Άγγελος Σολάκης, το θέμα τίθεται εκ νέου προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμ­βούλιο μετά από παραίνεση της Αποκεντρωμένης Διοίκη­σης ώστε όσοι προέβαλαν αντιρρήσεις στην έκθεση των εκκαθαριστών να αιτιολογή­σουν την στάση τους ή να την υπερψηφίσουν. Την προηγού­μενη φορά που το θέμα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε συζήτηση γύρω από την φιλο­σοφία λειτουργίας του φεστι­βάλ και όχι επί του πορίσματος της έκθεσης, σημείωσε ο κ. Σολάκης.

Πρόκειται πάντως για ένα θέμα που αφορά άμεσα πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν διαθέσει τις υπηρεσίες τους στο Φεστιβάλ τα προηγούμενα χρόνια αλλά δεν πληρώθηκαν για αυτές με αποτέλεσμα να ζημιωθούν οικονομικά και μάλιστα αρκε­τοί από αυτούς με σημαντικά ποσά. Είναι επιβεβλημένο να δοθεί λύση που να παύει αυτή την εκκρεμότητα του Φεστιβάλ, όχι μόνο για ηθικούς λόγους αλλά και για λόγους αξιοπιστί­ας του μεγαλύτερου θεσμού εκπροσώπησης της Δράμας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Τελική Έκθεση Εκκαθάρι­σης της Δημοτικής Κοινωφε­λούς Επιχείρησης «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δρά­μας και ο συνημμένος τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης της 19ης Δεκεμβρίου 2018, είχε καταψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Δε­κεμβρίου. Το θέμα τότε συζητή­θηκε ως έκτακτο και την έγκρι­ση της τελικής Εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, είχε εισηγηθεί και πάλι ο Αντιδήμαρ­χος Οικονομικών Υπηρεσιών Δράμας, κ. Άγγελος Σολάκης. Το θέμα δεν υπερψηφίστηκε από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς το σύνολο των παρισταμένων συμβού­λων της Αντιπολίτευσης αλλά και της Συμπολίτευσης δήλωσε “παρών” πλην του ιδίου του κ. Σολάκη, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός που ψήφισε θετικά, ενώ ο κ. Γιάννης Στεφανίδης επικεφαλής της παράταξης “Λαική Συσπείρωση” ψήφισε όχι.

Ο κ. Σολάκης που και κατά τις χθεσινές του δηλώσεις στα ΧΡΟΝΙΚΑ επέμεινε ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση στην εκκρεμότητα των οφειλών, είχε ζητήσει και στις 28 Δεκεμβρίου, από το σώμα να ψηφιστεί η εκ­καθάριση που κατέληγε ότι θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 515.611,82 σε παλιούς προμηθευτές της Δημοτικής Επιχείρησης, πολλοί από τους οποίους έχουν δικαιωθεί και με δικαστικές αποφάσεις για τις απαιτήσεις τους. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές ακόμη υποθέσεις των οποίων οι δικα­στικές αποφάσεις εκκρεμούν. Οι οφειλές προς τους προμη­θευτές ξεκινούν περίπου από το 1999.

Τα βραβεία που εκθέτουν τον θεσμό

Στην Τελική Εκκαθάριση δι­απιστώθηκε ότι ο Δήμος Δρά­μας μπορεί νομίμως να προβεί στην εξόφλησή του επιπλέον ποσού των 108.799,81 ευρώ που οφείλεται αλλά δεν έχει αποδοθεί στους δικαιούχους για τα διάφορα χρηματικά βρα­βεία που έχουν απονεμηθεί κατά την διάρκεια του Φεστι­βάλ και ξεκινούν από το 2001. Μάλιστα η έκθεση των εκκαθα­ριστών ανέφερε ότι για τα οφει­λόμενα χρηματικά βραβεία θα πρέπει να επιδειχθεί η δέουσα επιμέλεια καθώς για ορισμένα από αυτά τίθεται και θέμα πα­ραγραφής των οφειλών λόγω πενταετίας!

Για πολλές από τις οφειλές του Φεστιβάλ, που εμφανίζο­νται προς τους προμηθευτές δεν υπάρχουν καν παραστα­τικά και οι φερόμενοι ως προ­μηθευτές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να τους καταβληθούν ποσά για υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στην διάρκεια των περασμένων ετών.

Τι είχε πει μετά την συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου στα ΧΡΟΝΙΚΑ ο Αλέξανδρος Τσιαμπούσης

Μιλώντας για το θέμα στα ΧΡΟΝΙΚΑ ο υποψήφιος Δή­μαρχος και επικεφαλής της πα­ράταξης Project Δράμα 2020 κ. Αλέξανδρος Τσιαμπούσης είχε επισημάνει μεταξύ άλλων ότι “Η εισήγηση του Αντιδη­μάρχου ήταν να πληρωθούν κάποιες οφειλές. Πρότεινε τα χρηματικά βραβεία του φεστι­βάλ για τα οποία παρήλθε η πενταετία να μην πληρωθούν διότι αυτό είναι πλέον παράνο­μο. Ωστόσο θα πρέπει να πού­με ότι με μια τέτοια πρακτική η φήμη του Δήμου Δράμας και του Φεστιβάλ δέχονται σοβαρό πλήγμα διεθνώς, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι μέσα στα οφειλόμενα υπάρχουν και διεθνή χρηματικά βραβεία. Η εισήγηση μάλιστα του κυρίου Σολάκη, ήταν για τις οφειλές που οι δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν τους προμηθευτές να πληρώσει μεν ο Δήμος τα οφειλόμενα αλλά χωρίς τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα. Ακόμη η εισήγηση του κ. Σολάκη ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή ή την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας. Έτσι το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πείστηκε ότι η ενδεχόμενη υπερψήφιση της εκκαθάρισης δεν θα δημιουργήσει περαιτέ­ρω προβλήματα στην συνέχει­α. Ακόμη και ο αναπληρωτής Δημάρχου ο κ. Γιώργος Παπα­δόπουλος στην τελική τοποθέ­τησή του είπε ότι δεν πείστηκε ότι θα πρέπει να υπερψηφιστεί η εισήγηση του κ. Σολάκη”.

Όπως επίσης είχε τονίσει ο κ. Τσιαμπούσης στα ΧΡΟΝΙ­ΚΑ, “υπάρχει σαφώς πολιτικό ζήτημα, δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε και να πάρουμε απόφαση από την στιγμή που δεν γνωρίζαμε την θέση του Δημάρχου που έλειπε από την συνεδρίαση και επίσης η θέση του αναπληρωτή Δημάρχου ήταν αντίθετη με τον εισηγητή της Δημοτικής Αρχής. Εμείς θα ζητήσουμε ακόμη και σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε σε παράταση για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη, γιατί αυτή την στιγμή έχει λήξει ακόμη και η παράτα­ση χρόνου για την εκκαθάριση του Φεστιβάλ”.

Η θέση που είχε εκφράσει ο κ. Μιχάλης Μλεκάνης

Στο σημείο αυτό να θυμί­σουμε και την θέση που είχε εκφράσει στα ΧΡΟΝΙΚΑ ο επικεφαλής της παράταξης Πόλη+Ζωή, κ. Μιχάλης Μλε­κάνης λέγοντας “Η πλειο­ψηφία της παράταξης του κ. Μαμσάκου ήταν απούσα από την συνεδρίαση. Όπως και ο ίδιος που δήλωσε ότι ασθενεί ενώ το μεσημέρι της ίδιας ημέ­ρας παρουσίαζε υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους. Η επιλογή της συμπολίτευσης να απουσιάζει από την συ­νεδρίαση είχε σκοπό να μην ληφθεί απόφαση για το θέμα. Αυτό φάνηκε και κατά την ψη­φοφορία. Κανένας Δημοτικός Σύμβουλος της Συμπολίτευσης δεν ψήφισε την εισήγηση του κ. Σολάκη. Ακόμη και ο ίδιος ο εισηγητής ψήφισε μέρη της εισήγησής του. Εμείς ψηφίσα­με “παρών” για δυο λόγους. Ο ένας είναι ότι το θέμα ήρθε ως κατεπείγον την τελευταία στιγμή. Δεν το είχαμε στα χέρια μας ως εισήγηση για να ενημε­ρωθούμε. Επίσης η προθεσμία (και η παράταση της) για να εγκριθεί η εκκαθάριση έληγε σε μία ημέρα. Είναι ένα θέμα που ξεκίνησε το 2013 από εμάς και έπρεπε μέσα σε δυο χρόνια το πολύ να έχει τελειώσει. Ήρθε πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποσύρθηκε ή αναβλήθηκε. Το πρόβλημα της καθυστέρησης οφείλεται απο­κλειστικά στην Δημοτική Αρχή Μαμσάκου. Δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε την εκκαθάρι­ση από την στιγμή που ούτε Νομική Σύμβουλος υπήρχε παρούσα για να μας συμβου­λεύσει για τις ευθύνες που αναλαμβάνει ο καθένας, ούτε και εισήγηση από την Οικονο­μική Υπηρεσία υπήρχε.

Από την άλλη πλευρά όμως δεν θέλαμε να καταψηφίσουμε την εκκαθάριση αναγνωρίζο­ντας ότι πολλοί συμπολίτες μας έχουν να παίρνουν χρήματα από το Φεστιβάλ εδώ και δέκα ή δεκαπέντε χρόνια. Έχουνε γίνει δικαστικές προσφυγές εναντίον του Δήμου. Οι συνδη­μότες μας έχουν δικαιωθεί και δεν μπορούν να πληρωθούν διότι δεν έχει τελειώσει η εκκα­θάριση.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι αυτή η Δημοτι­κή Αρχή το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κωλυσιεργεί και να μην παίρνει αποφάσεις σε βάρος της Δράμας και των δραμινών. Υπάρχει θέμα, διότι οι οφειλές μετά την πενταετία παραγράφονται και ο Δήμος δεν έχει καν δικαίωμα να πλη­ρώσει ακόμη και εάν θέλει να το κάνει. Η καθυστέρηση οδη­γεί σε αδυναμία να πληρωθούν οι οφειλές που θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί…”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!