Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Νευροκοπίου

0
2130

Θα ασκήσουν τα καθήκοντα τους από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022

Στον ορισμό των δημοτικών συμβούλων που θα ασκήσουν τα καθήκοντα αντιδημάρχων μέχρι το τέλος του 2022, προχώρησε ο Δήμαρχος Νευροκοπίου κ. Γιάννης Κυριακίδης.

 

Πρόκειται για τον κ. Ανδρέα Αμαραντίδη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοίκησης, που θα έχει τις αρμοδιότητες:

Οικονομικών θεμάτων και ειδικά:
-Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου
-Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

Διοικητικών θεμάτων και ειδικά:
-Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
-την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
-τη χορήγηση αδειών του προσωπικού – την τέλεση γάμων – την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
-την υποστήριξη των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
-τη λειτουργία των ΚΕΠ
-τη εποπτεία και τον συντονισμό του έργου του Ιατρού Εργασίας του Δήμου σε συνεργασία με την Διεύθυνση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
-την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και ειδικά:
-την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου Προγραμματισμού, Πληροφορικής και διαφάνειας και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων που αφορούν:
-τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
-τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
-τη διαχείριση των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης
-τη διαχείριση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
-τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων που αφορούν:
-την Κοινωνική Πολιτική
-την Προστασία και Προαγωγή της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή, την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής
-τα θέματα Παιδείας δια βίου μάθησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
-τα θέματα Απασχόλησης και Τουρισμού.

 

Τον κ. Φώτιο Φιλιππίδη, Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων που αφορούν:
-τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
-τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
-τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
-τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
-την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες
-τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ).
-Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
-γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Καθώς και την εποπτεία και την ευθύνη των αρμοδιοτήτων πρασίνου.

 

Τον κ. Κωνσταντίνο Σιουμάνη, Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας που του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Τεχνικών Έργων και ιδίως:
-την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων, Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκρομηχανολογικών, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων, συγκοινωνιών και κυκλοφορίας.
-την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων:
wπολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

 

Τον κ. Νικόλαο Νικολαΐδη, Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας που του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:
Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
Την εποπτεία και ευθύνη των τμημάτων Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και ειδικά:
-την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων ανακυκλώσιμων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
-τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
-την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
-την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
-την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου του τεχνικού ασφαλείας Δήμου σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!