Σε πλήρη ετοιμότητα οι Παιδικοί Σταθμοί

Περισσότερα από 350 παιδιά θα εξυπηρετούνται από την ερχόμενη εβδομάδα στον Δήμο Δράμας

0
2107

Από την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγουν στον Δήμο Δράμας οι Παιδικοί Σταθμοί που φέτος θα εξυπηρετήσουν όπως φαίνεται από τις μέχρι στιγμής εγγραφές περίπου 350 παιδιά, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί καθώς υπάρχουν κενές θέσεις όπως εξήγησε μιλώντας στα ΧΡΟΝΙΚΑ ο πρόεδρος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας κ. Αλέξανδρος Παναγιωτίδης.

Ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας κ. Αλέξανδρος Παναγιωτίδης

Ο ίδιος είπε ότι ήδη ενημερώνονται οι γονείς των παιδιών για τις δια­θέσιμες ανοικτές θέσεις που ήδη υπάρχουν αυτή την στιγμή.

Παράλληλα θα κα­λυφθούν και οι ανάγκες 26 νηπίων στους δυο νέους Βρεφονηπιακούς σταθμούς που δημιουρ­γήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια στον Δήμο της Δράμας. Οι δυο νέοι Βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργή­σουν από τις αρχές Νο­εμβρίου στην Χωριστή και στον Αρκαδικό ενώ ένας τρίτος σχεδιάζεται ήδη να λειτουργήσει από την επόμενη χρονιά εντός της πόλης. Υπάρ­χει αυξημένο ενδιαφέρον για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς κάτι που φαί­νεται και από τον αριθμό των αιτήσεων που ήταν 90.

Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι σε πλήρη ετοιμό­τητα να υποδεχτούν τα παιδιά από την επόμενη εβδομάδα όπως σημειώ­νει ο Πρόεδρος Νομικού Προσώπου Δήμου Δρά­μας ενώ τα έξοδα που απαιτούνται θα καλυ­φθούν σε μεγάλο βαθμό από τα vouher, τα οποία διαθέτουν επιχορήγηση για κάθε παιδί της τάξης των 230 ευρώ μηνιαίως. Περίπου 200 παιδιά από το σύνολο των 350 θα καλυφθούν μέσω των voucher.

Υπενθυμίζεται ότι ειδι­κότερα στους Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υπο­χρεωτική εκπαίδευση. Δι­καίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, έχουν συμπλη­ρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

Το Ν.Π.Δ.Δ. επίσης εξυπηρετεί μέσω του προγράμματος «Εναρμό­νιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. μητέρες που εργάζονται στην Ελ­λάδα ως μισθωτές ή αυ­τοαπασχολούμενες ή αυ­τοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή που συμμετέχουν σε Ενεργη­τικές Πολιτικές Απασχό­λησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύ­θερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας –stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγ­γελματικής Κατάρτισης) ή που είναι άνεργες και διαθέτουν δελτίο ανεργί­ας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμέ­νης προσέγγυσης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή που είναι άνεργες και λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευ­ταίους 24 μήνες.

Ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενήθηκε πέρσι στους Παιδικούς Σταθ­μούς του Δήμου ήταν 400 με την χρήση της προ­σθήκης του 20% (προ­στέθηκε δηλαδή ένα 20% στον διατιθέμενο αριθμό θέσεων αφού υπήρχε ζήτηση και η ανάλογη δυ­νατότητα από τον Νόμο. Φέτος σύμφωνα με την νομοθεσία υπάρχει δυνα­τότητα προσθήκης μόνο 10% επι των διατιθέμε­νων θέσεων. Δηλαδή δυνατότητα προσθήκης λιγότερων παιδιών).

Ο Δήμος Δράμας δεν εντάχθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα της υπο­χρεωτικής προσχολικής αγωγής για τα παιδιά ηλι­κίας τεσσάρων ετών. Με αποτέλεσμα οι γονείς να μπορούν να επιλέξουν αν τα παιδιά τους θα παρα­μείνουν στους Παιδικούς Σταθμούς ή αν θα περά­σουν στο νηπιαγωγείο.

Σχετικά με τις μοριο­δοτήσεις των παιδιών για τους παιδικούς σταθ­μούς, ο Πρόεδρος του Νομικού προσώπου του Δήμου Δράμας επανέ­λαβε ότι έγιναν με από­λυτα αξιοκρατικό τρόπο και όπως είπε, με βάση το σύστημα που πλέον ισχύει δεν υπάρχει δυ­νατότητα παρεμβάσεων από αιρετά πρόσωπα προκειμένου να στείλει ο γονιός το παιδί του στον παιδικό Σταθμό της προτίμησής του. Ειδικά για αυτό το θέμα ο κ. Παναγιωτίδης εξήγησε για μία ακόμη φορά ότι, είναι πάρα πολλοί οι γονείς που ζητούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους σε συγκεκριμένους Παιδικούς Σταθμούς. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν, τόνισε, ότι η δυνατότητα αλλαγών ή παρεμβάσεων πλέον δεν υπάρχει καθώς οι τοποθετήσεις των παιδι­ών γίνονται ανάλογα με το ύψος των μορίων που συγκεντρώνουν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ