Σημείο αναφοράς στις υπηρεσίες υγείας η «Ιατρική Διάγνωση Δράμας»

Συνέντευξη με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ιατρικού κέντρου κ. Σταύρο Κουρσακλή και τον επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου και ιατρό κ. Δημήτριο Νίκου

0
1216

Λειτουργώντας από το 1992 η «Ιατρική Διάγνωση Δράμας» έχει εξυπηρετήσει χιλιάδες ασθενείς στη Δράμα με το έμπειρο και καταξιωμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό της αλλά και με την σύγχρονη τεχνολογική υποδομή που διαθέτει. Στα χρόνια που πέρασαν έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των ασφαλισμένων και του ιατρικού κόσμου, ωστόσο από τον Απρίλιο του 2023 άρχισε να αναπτύσσει ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προκειμένου να εξυπηρετήσει ακόμη μεγαλύτερο εύρος αναγκών των ασθενών στον χώρο τής Υγείας στη Δράμα. Τα «Χ» επισκέφθηκαν την έδρα τής εταιρείας και συνάντησαν τον κ. Σταύρο Κουρσακλή νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ιατρικού κέντρου και τον ιατρό κ. Νίκο Νίκου επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου, αντλώντας χρήσιμες απαντήσεις για τις δυνατότητες που πλέον διαθέτει η «Ιατρική Διάγνωση Δράμας».

– Κύριε Κουρσακλή έχετε ανα­λάβει πρόσφατα χρέη διευθυ­ντή στην Ιατρική Διάγνωση. Θα θέλατε να μας πείτε από πότε;

Αρχικά θα ήθελα κ. Ψωμά να σας ευχαριστήσω γι’ αυτή την συνέντευξη που γίνεται εδώ, στις εγκαταστάσεις του κέντρου «Ιατρική Διάγνωση Δράμας», το οποίο λειτουργεί από το 1992. Αναλάβαμε τη διαχείριση τον Απρίλιο του 2023.

– Παρόλα αυτά έχετε μακρό­χρονη εμπειρία στη διοίκηση μονάδων υγείας σωστά;

Από το 2004 ασχολούμαι απο­κλειστικά με τον τομέα της υγείας. Εδώ και 20 χρόνια εκτελώ χρέη προϊστάμενου προσωπικού και διοίκησης στο Ιπποκράτειο Θερα­πευτήριο Καβάλας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ιατρικής Διάγνωσης Δράμας κ. Σταύρος Κουρσακλής

 

Ποια είναι η νέα πρόκληση για εσάς με την Ιατρική Δι­άγνωση και τι στόχους έχετε θέσει;

Η ανάληψη καθηκόντων ως Διευθύνων Σύμβουλος αυτής της εταιρείας, αποτέλεσε για μένα μια πραγματική πρόκληση προσφο­ράς ακόμη υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Θελήσαμε να ενεργοποιήσουμε εκ νέου τομείς του εργαστηρίου που είχαν απενεργοποιηθεί. Έτσι, από τα μέσα Απριλίου λειτουργεί και πάλι ο σύγχρονος υπερηχοτο­μογράφος που έχουμε, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πολύ άμεσης εξυπηρέτησης -έως 2 ημέρες- των περιστατικών που χρήζουν εξετάσεις υπερήχων και triplex. Ασφαλώς τα αποτελέσματα δίνο­νται στον ασθενή αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης. Ο πρώτος μας στόχος υλοποιήθηκε!

Επόμενος στόχος ήταν να βελ­τιώσουμε ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας που αφορού­σαν το τμήμα του Μαγνητικού Τομογράφου. Επειδή η αναμονή των ραντεβού ήταν περίπου στις 20 ημέρες, αυξήσαμε μεθοδικά τον αριθμό των εξετάσεων που διεξάγονται ημερησίως, με απο­τέλεσμα να κατέβει ο χρόνος αναμονής σημαντικά. Στο τμήμα του Αξονικού Τομογράφου οι εξε­τάσεις εκτελούνται σε πολύ σύντο­μο χρόνο. Ορίσαμε επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου μας τον κ. Νίκου Δημήτριο, ο οποίος έχει στην αποκλειστική του αρμο­διότητα το τμήμα των υπερήχων-triplex. Ο σημαντικότερος στόχος μας είναι η «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ» να γίνει το σημείο ανα­φοράς των πιο σύγχρονων δια­γνωστικών μεθόδων απεικόνισης!

– Πρόκειται για μια μονάδα που λειτουργεί από το 1992. Τι θεωρείτε ότι έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στον τομέ­α της υγείας;

Εξυπηρετώντας χιλιάδες ασθε­νείς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, φρόντισε η «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ» με το έμπειρο και καταξιωμένο Ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό αλλά και με την σύγχρονη τεχνολογική υποδομή που διαθέτει, να προ­σφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες υγεί­ας που είχαν ως αποτέλεσμα την έγκυρη και ασφαλή διάγνωση.

Πόσο σημαντικός είναι ο σύγ­χρονος εξοπλισμός μιας τέτοιας μονάδας στην παροχή υπηρεσι­ών υγείας στους ασθενείς και τι σημαίνουν οι πιστοποιήσεις που διαθέτει;

Ασφαλώς και είναι σημαντικός ο σύγχρονος εξοπλισμός, γιατί προσφέρει υψηλού επιπέδου απεικόνιση, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του ασθενή. Το σύνολο των υπηρεσιών μας είναι πιστοποιημένο μέσω της δι­αδικασίας διασφάλισης ποιότητας ISO. Αυτό σημαίνει ότι υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις.
Στα μελλοντικά μας σχέδια ανή­κει και η ανανέωση του τεχνολογι­κού εξοπλισμού.Tο στραγγάλισμα όμως που βιώνουν τα εργαστή­ρια λόγω του Claw back και του Rebate, είναι η μεγάλη «τρικλοπο­διά» που αντιμετωπίζουμε.

Ποια είναι η γκάμα υπηρε­σιών που προσφέρει σήμερα και σε ποιους τομείς;

Στην «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ» λειτουργεί τμήμα Yπε­ρήχων-Triplex, τμήμα Αξονικού Τομογράφου και τμήμα Μαγνητι­κού Τομογράφου.
Ολες οι εξετάσεις διεξάγονται με αυστηρά πρωτόκολλα και γνωματεύονται από έμπειρους Ιατρούς-Ακτινοδιαγνώστες. Αυτός είναι και ο λόγος που συνάψαμε συνεργασία με ομάδα κορυφαίων Ιατρών-Ακτινοδιαγνωστών, αλλά και με τον καθηγητή του Δημο­κρίτειου Πανεπιστημίου κύριον Β. Σουφτά.

Έχετε κάποιο πλάνο για το μέλλον, σε σχέση με τις παρε­χόμενες υπηρεσίες σας;

Έχοντας ως μοναδικό στόχο την εξέλιξη του εργαστηρίου μας, θα προστεθούν κάποιες εξειδι­κευμένες εξετάσεις στον Αξονικό Τομογράφο, αλλά κυρίως στον Μαγνητικό Τομογράφο, οι οποίες δεν διεξάγονται στην πόλη μας, αλλά ούτε και στις πλησιέστερες πόλεις. Αυτό θα βοηθήσει τους ασθενείς να μην ταλαιπωρούνται με άσκοπες μετακινήσεις και επι­πλέον έξοδα.
Επίσης στα σχέδια μας είναι, το επόμενο χρονικό διάστημα να εφαρμόσουμε και την επεμβατική ακτινολογία. Δηλαδή βιοψίες που γίνονται με την χρήση του Αξονι­κού Τομογράφου για ακριβέστερη προσέγγιση.

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο σημαντικότερος λόγος για να επιλέξει κάποιος τις υπηρεσί­ες της Ιατρικής Διάγνωσης;

Δεν μπορώ να περιορίσω την απάντηση σε έναν και μόνο λόγο. Η τεράστια εμπειρία άνω των 30 ετών, το άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, οι κορυφαίοι Ιατροί-Ακτινοδιαγνώστες και ο σύγχρονος εξοπλισμός, οδηγούν στο αποτέλεσμα της εγγυημένης ποιότητας παροχής υπηρεσιών στον τόσο ευαίσθητο και σημαντι­κό τομέα της υγείας!

Ο επιστημονικά υπεύθυνος του εργαστηρίου της Ιατρικής Διάγνωσης ιατρός κ. Δημήτριο Νίκου

Ερωτήσεις προς τον επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου κ. Νίκου

– κ.Νίκου ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας στην ΙΑ­ΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ και τι εξιδεικεύσεις έχετε κάνει;

Το νέο Δ.Σ. με έχει ορίσει επι­στημονικά υπεύθυνο του εργα­στηρίου. Οι εξετάσεις των υπερήχων και των triplex, βρίσκονται στην απο­κλειστική μου αρμοδιότητα.
Απέκτησα τον τίτλο ειδικότητας του Ιατρού-Ακτινοδιαγνώστη το 2006.
Η ειδίκευση μου στον Μαγνητι­κό Τομογράφο και στην Ψηφιακή Αγγειογραφία έγινε στο Πανεπι­στημιακό Ακτινολογικό Τμήμα του Α.Π.Θ. στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.
Η εξειδίκευσή μου στην έγχρω­μη υπερηχογραφία TRIPLEX-DOPPLER έγινε στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡ­ΓΙΟΥ Θεσσαλονίκης. Υπήρξα επιστημονικός συνερ­γάτης Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσα­λονίκης.

– Ως ειδικός Ιατρός-Ακτινοδια­γνώστης, αναλύστε μας με απλά λόγια τις εξετάσεις που διεξάγο­νται στο κέντρο σας.

Α. Υπερηχογραφήματα και Triplex
Το υπερηχογράφημα είναι μια ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση, η οποία προσφέρει απεικόνιση οργάνων του σώματος και των αγγείων. Εφαρμόζεται στη σύγ­χρονη ιατρική και σε όλες τις ειδικότητες. Το υπερηχογράφημα είναι αβλαβές για τα όργανα και τα αγγεία, δεδομένου ότι οι υπέρη­χοι είναι ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας. Ασφαλώς και μπο­ρεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται, χωρίς να προκαλέσει παρενέργειες.

Β. Αξονικές Τομογραφίες
Ο Αξονικός Τομογράφος αποτε­λεί μία από τις σημαντικές εξελί­ξεις στην ιατρική απεικόνιση.
Η διάγνωση έχει μεγαλύτερη ακρίβεια, συγκριτικά με άλλες απλές απεικονιστικές μεθόδους.
Οι σύγχρονοι Αξονικοί Τομο­γράφοι είναι τεχνολογίας πολλα­πλών τομών και χρησιμοποιούν περιστρεφόμενες λυχνίες ακτινών Χ, για τη δημιουργία εικόνων του σώματος. Δίνει αναλυτικές πλη­ροφορίες για την κατάσταση των περισσοτέρων οργάνων. Η απει­κόνιση γίνεται σε ψηφιακή μορφή και τα αποτελέσματα αποθηκεύο­νται σε ψηφιακό αρχείο.

Γ. Μαγνητικές Τομογραφίες
Η Μαγνητική Τομογραφία είναι μια τεχνική απεικόνισης, κατά την οποία λαμβάνονται λεπτομερείς εικόνες της ανατομίας αλλά και της φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση σχεδόν κάθε μέ­ρους του σώματος, όπως για τον εγκέφαλο, τα όργανα της κοιλιάς, τις αρθρώσεις, τους δίσκους της σπονδυλικής στήλης καθώς και των αγγείων του σώματος.
Ο εξεταζόμενος σε μία Μαγνη­τική Τομογραφία δεν εκτίθεται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία.
Μια σημαντική επισήμανση που θα ήθελα να κάνω, είναι ότι ένας Μαγνητικός Τομογράφος με ισχυρό μαγνητικό πεδίο 1,5 Tesla, έχει πολύ υψηλή ακρίβεια απεικόνισης, μικρότερη χρονική διάρκεια για την διεξαγωγή της εξέτασης συγκριτικά με παλαιού τύπου μηχανήματα και ηπιότερο θόρυβο. Το έμπειρο προσωπικό μας, φροντίζει να έχει οπτικοακου­στική επαφή με τον εξεταζόμενο, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του άγχους και το αίσθημα αγω­νίας του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!