Θεόφιλος Ξανθόπουλος: Ερώτηση για άμεση ένταξη όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτών και εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα

0
2231

Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Δράμας

Ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος και άλλοι 27 συνάδελφοί του, με πρωτοβουλία των βουλευτών Β. Κόκκαλη και Ν. Κασιμάτη, κατέθεσαν ερώτηση σχετικά με την άμεση ένταξη του συνόλου του προσωπικού της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των εργαζομένων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα(ΒΑΕ).
Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, παρατηρείται η απαράδεκτη διάκριση, από το νοσηλευτικό προσωπικό του δημόσιου τομέα, δηλαδή των Νοσοκομείων, που είναι ασφαλισμένο στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ), όσοι διορίσθηκαν μετά το 2011 να έχουν ασφάλιση ΒΑΕ ενώ όσοι διορίσθηκαν προ του 2011 να μην έχουν.
Είναι προφανές, επισημαίνεται, ότι κατά παράβαση της κατοχυρούμενης στο άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας εξαιρέθηκαν από την ασφαλιστική ένταξη στα ΒΑΕ οι υπάλληλοι της ανωτέρω κατηγορίας (νοσηλευτές διορισμένοι στο ΕΣΥ προ του 2011) άνευ αιτιολογίας και κατά παράβαση της υπουργικής απόφασης, που εντάσσει το νοσηλευτικό προσωπικό στον κατάλογο των ΒΑΕ. Εισάγεται δε δυσμενής διάκριση σε βάρος αυτής της κατηγορίας εν σχέσει με τους νεοδιορισθέντες μετά το 2011 (δημοσίους υπαλλήλους, συμβασιούχους), αλλά και με τους νοσηλευτές του Ιδιωτικού Τομέα, που επίσης υπάγονται στην ασφάλιση των ΒΑΕ, παρά το αναμφισβήτητο γεγονός, ότι όλες οι ανωτέρω κατηγορίες παρέχουν την εργασία τους στον ίδιο χώρο και υπό τις αυτές συνθήκες.
«Η αρχή της ισότητας επιβάλλει στον νομοθέτη να εισαγάγει διάταξη, με την οποία θα υπάγονται όλες οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα ΒΑΕ, με σκοπό να εκλείψει η έκδηλα άνιση μεταχείριση όμοιων καταστάσεων», τονίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
“Άμεση ένταξη του συνόλου του προσωπικού της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των εργαζομένων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα”.
Η παγκόσμια πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) πλήττει άμεσα και στη χώρα μας το ύψιστο αγαθό της Υγείας, που είναι δημόσιο. Η ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος και η έκδοση σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου θέτουν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς βεβαίως να αποκλείει τον ιδιωτικό τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.
Μεταξύ όλων των ανωτέρω το προσωπικό του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που ετέθη σε καθεστώς επίταξης προκειμένου να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην άμεση αντιμετώπιση της πανδημίας από ιατρικής πλευράς, είναι το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, που με αυταπάρνηση και υπερβάλλοντας εαυτούς, ωράρια, εφημερίες, προγράμματα εργασίας κλπ έχει επωμιστεί ολοκληρωτικά την προστασία και υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Είναι εύλογο λοιπόν, στις εξαιρετικά κρίσιμες αυτές συνθήκες η Πολιτεία να αναγνωρίζει την προσφορά στην δημόσια Υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας και του προσωπικού των ΕΚΑΒ όχι μόνο θεωρητικώς, αλλά εμπράκτως, νομοθετώντας και επιλύοντας ζητήματα, που αναφύονται πολύ πιο έντονα στην παρούσα περίοδο.
Ειδικότερα:
Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115) ορίστηκε ότι: «Ο πίνακας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων καταρτίζεται για όλους τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3790/2009(ΦΕΚ 143 Α΄) Διαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ)». Περαιτέρω, στην παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου του ν. 3863/2010 ορίστηκε ότι: «Ο πίνακας αυτός μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία, σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης της πρώτης παραγράφου».
Κατόπιν αυτής της εξουσιοδοτικής διάταξης εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄2778/2.12.2011), με θέμα «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες», περιλαμβάνοντας ρητώς μεταξύ άλλων στο στοιχείο 31) τους/τις Νοσοκόμους-νοσηλευτές, καθώς και τις αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μεταξύ των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ΒΑΕ.
Όμως, μολονότι στον εν λόγω κατάλογο ΒΑΕ περιλαμβάνονταιοι νοσηλευτές και οι συναφείς ειδικότητες, εντούτοις, προκύπτει η εξής διάκριση:
Μετά την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού που διορίζεται στο Ε.Σ.Υ στην ασφάλιση ΙΚΑ το 2011, μόνο όσοι νοσηλευτές/τριες διορίζονται μόνιμοι μετά το 2011, δηλαδή οι νεοδιοριζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και όσοι υπηρετούν με σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (συμβασιούχοι και επικουρικοί), ασφαλίζονται με Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα, όπως ίσχυε στο ΙΚΑ. Οι κατηγορίες αυτές έχουν το προνόμιο της ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, απολαμβάνοντας και τα σχετικά ευεργετήματα.
Αντίθετα, εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση στα ΒΑΕ όσοι μόνιμοι νοσηλευτές/τριες είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο προ του 2011, δηλαδή όσοι είχαν διοριστεί στο ΕΣΥ πριν το 2011, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που έχουν ασφάλιση στα ΒΑΕ, χάνοντας και τα σχετικά συνταξιοδοτικά ευεργετήματα (συνταξιοδότηση πέντε έτη νωρίτερα).
Εν κατακλείδι, υφίσταται η εξής διάκριση: Ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό του δημόσιου τομέα, δηλαδή των Νοσοκομείων, είναι ασφαλισμένο στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ), άλλοι έχουν ασφάλιση ΒΑΕ (οι διορισμένοι μετά το 2011) και άλλοι δεν έχουν (οι διορισμένοι προ του 2011).
Είναι προφανές, ότι κατά παράβαση της κατοχυρούμενης στο άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας εξαιρέθηκαν από την ασφαλιστική ένταξη στα ΒΑΕ οι υπάλληλοι της ανωτέρω κατηγορίας (νοσηλευτές διορισμένοι στο ΕΣΥ προ του 2011) άνευ αιτιολογίας και κατά παράβαση της υπουργικής απόφασης, που εντάσσει το νοσηλευτικό προσωπικό στον κατάλογο των ΒΑΕ. Εισάγεται δε δυσμενής διάκριση σε βάρος αυτής της κατηγορίας εν σχέσει με τους νεοδιορισθέντες μετά το 2011 (δημοσίους υπαλλήλους, συμβασιούχους), αλλά και με τους νοσηλευτές του Ιδιωτικού Τομέα, που επίσης υπάγονται στην ασφάλιση των ΒΑΕ, παρά το αναμφισβήτητο γεγονός, ότι όλες οι ανωτέρω κατηγορίες παρέχουν την εργασία τους στον ίδιο χώρο και υπό τις αυτές συνθήκες.
Η αρχή της ισότητας επιβάλλει στον νομοθέτη να εισαγάγει διάταξη, με την οποία θα υπάγονται όλες οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα ΒΑΕ, με σκοπό να εκλείψει η έκδηλα άνιση μεταχείριση όμοιων καταστάσεων.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
α. Θα θεσπίσετε άμεσα με διάταξη νόμου με αναδρομική ισχύ, και παρά το πρόσφατο ασφαλιστικό σας νομοσχέδιο, για όλους ανεξαιρέτως τους νοσηλευτές – νοσηλεύτριες του Ε.Σ.Υ. αυτό που ισχύει ήδη για τους νοσηλευτές-τριες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και επίσης ισχύει ήδη για τους νοσηλευτές-τριες του Ε.Σ.Υ. που διορίζονται μετά το 2011, που να επιτρέπει την ασφάλιση όλων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, ώστε να τυγχάνουν άπαντες οι νοσηλευτές – νοσηλεύτριες των σχετικών συνταξιοδοτικών ευεργετημάτων ανεξαρτήτως του χρόνου διορισμού τους;
β. Θα τροποποιήσετε άμεσα και με αναδρομική ισχύ την υπ’ αριθμ. ΥΑΦ10//2011 (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929 – ΦΕΚ Β’/2778/2011 – Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, με την προσθήκη στον κατάλογο των κατηγοριών επαγγελμάτων, που χαρακτηρίζονται ως ΒΑΕ, και του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), δηλαδή οδηγών και διασωστών, δεδομένων των δυσμενών συνθηκών εργασίας τους, ώστε εν συνεχεία να θεσμοθετηθεί και η ασφαλιστική ένταξη αυτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!