Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα διαμονής παιδικών κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι

0
3141

Ξεκίνησε την Παρασκευή 22 Μαρτίου, η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επι­χειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019, το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2019 έως την:
α) 3η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παι­διά τυπικής ανάπτυξης και
β) 10η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παιδιά με αναπηρία.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, απο­κλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πι­στοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβα­σης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέ­τουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν αυτό­ματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι του προγράμματος εί­ναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 μέχρι 28.000 €, οι οποίοι/ες το έτος 2018:

• είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες ερ­γασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή

• έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλά­χιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

• έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερή­σια επιδόματα) ή

• συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπά­νω (ημέρες εργασίας, ειδικής πα­ροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) καθώς και

• εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνε­χόμενη ανεργία τεσσάρων τουλάχι­στον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Το σύστημα επιλογής των δικαι­ούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντι­κειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε Παι­δική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώ­σεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως την 14η Ιουνίου 2013. Οι ωφελού­μενοι μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκα­πέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομέ­νων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

Ο συνολικός αριθμός των παιδι­ών που θα φιλοξενηθούν σε παιδι­κές κατασκηνώσεις είναι 70.000, ο δε προϋπολογισμός του προγράμ­ματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσί­ου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφω­να με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλ­λονται από όλους τους ενδιαφερό­μενους, δικαιούχους και παρόχους, μέχρι την 08.04.2019 και ώρα 23:59. Σε όσες περιπτώσεις απαιτού­νται δικαιολογητικά, αυτά επισυνά­πτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Παρόλα αυτά, αν κάποιοι δικαι­ούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέ­χρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτή­σεων, δηλαδή έως την 09.04.2019, και ώρα 14:00. Οι πάροχοι απο­στέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρο­νικό τρόπο τα δικαιολογητικά μέχρι την 08.04.2019 και ώρα 23:59.

Επειδή η ταυτοποίηση των παι­διών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτε­πάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα, και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προ­ϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλή­σουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!