Αθλητική νομοθεσία και ενέργειες αθλητικών σωματείων

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

0
2438

Με αφορμή την πρόσφατη τροποποίηση του Αθλητικού Νόμου (Ν.2725/1999), το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Δράμας εφιστά την προσοχή των αθλητικών σωματείων στα παρακάτω:
§ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του αθλητικού σωματείου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), με μυστική ψηφοφορία…..Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα (Ν.4603/2019, άρθρο 25, παρ.1).
§ Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου, έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν αυτοπροσώπως….όλα τα μέλη του σωματείου, εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα (1) πλήρες έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους (Ν.4603/2019, άρθρο 26, παρ.1).
§ Απαγορεύεται, κατά τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2725/1999, η συστέγαση ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής και αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας (ΠΔ 219/2006, άρθρο 3).
§ Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο [π.χ. Πολιτιστικό ή Αθλητικό Σωματείο, Αστική Εταιρεία, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.ά.], μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί γυμναστήριο ή αθλητική σχολή, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με καταβολή ή μη αμοιβής, διδάκτρων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής απολαβής, ύστερα από προηγούμενη άδεια λειτουργίας (ΠΔ 219/2006, άρθρο 1).
Ειδικότερα, το αθλητικό σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας…….στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Ν.2725/1999, άρθρο 7, παρ.2).
Β) Τα Γυμναστήρια έχουν ως σκοπό να παρέχουν…….Υπηρεσίες ομαδικής και ατομικής άσκησης……Υπηρεσίες σωματικής ψυχαγωγίας παιδιών και εκμάθησης παραδοσιακών και μοντέρνων χορών…..Υπηρεσίες ειδικής προπονητικής προς επίτευξη αθλητικών επιδόσεων» (ΠΔ 219/2006, άρθρο 2, παρ.1-4).
Γ) Ως αθλητική σχολή νοείται κάθε εκπαιδευτική μονάδα που έχει σκοπό την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος. Στις διατάξεις του παρόντος εμπίπτουν και οι προσφερόμενες από τα αθλητικά σωματεία υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων (αθλητικές ακαδημίες) του άρθρου 7, παρ.2 ν,2725/199….η άδεια ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια (ΠΔ 219/2006, άρθρο 3-4).
§ Α) Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης..…απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφάλειας για αθλούμενους και θεατές (Ν.4479/τ.Α΄/29-06-2017, άρθρο 5, παρ.1).
Β) Για τους σωματειακούς και όσους ιδιωτικούς χώρους άθλησης…και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις….η κατηγορία στην οποία εντάσσονται βεβαιώνεται αιτιολογημένα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας (Ν.4479/2017, άρθρο 4, παρ.2, περ.γ).
Γ) Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν ανά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις). [Ν.4479/τ.Α΄/29-06-2017, άρθρο 5, παρ.3].
§ Η αθλητική συνάντηση διοργανώνεται από αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση αυτής…….Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης, δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της (Ν.4603/2019, άρθρο 42, παρ.1-2).

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
– Οι διατάξεις του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α’/17-06-1999) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
– Οι διατάξεις του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/2006) «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων».
– Οι διατάξεις του Ν.4479/2017 «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (Α΄121) και άλλες διατάξεις».
– Οι διατάξεις του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/14-03-2019) «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ