Γιώργος Παπαδόπουλος: «Βρισκόμαστε σε πλήρη και συνεχή ετοιμότητα δεδομένης της σημασίας που έχει ο πρωτογενής τομέας για τον τόπο μας

Σύσκεψη Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Δράμας για το θέμα των Χιονοπτώσεων-Παγετού και Πλημμυρών κατά την χειμερινή περίοδο 2020-2021

0
3034

Το πρωί της Παρασκευή πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ενόψει της επικείμενης χειμερινής περιόδου 2020-2021, αναφορικά με την λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων που προέρχονται από Χιονοπτώσεις, Παγετό και Πλημμύρες.

Κατά την ολοκλήρωση της σύσκε­ψης ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γιώργος Παπαδόπουλος τόνισε : «Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη από την πλευρά της Πολιτικής Προστασίας, διότι τα όποια προ­βλήματα παρουσιαστούν από ακραία καιρικά φαινόμενα θα προστεθούν στο πρόβλημα της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και θα λειτουργήσουν σωρευτικά. Αυτό που έχει σημασί­α είναι όσοι φορείς και υπηρεσίες συμμετέχουν στο παρόν Συντο­νιστικό Όργανο, να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που του ανα­λογεί, ανάλογα με τον υπηρεσιακό του ρόλο, τον τρόπο συμμετοχής του στα σχέδια δράσης και την κατανομή εργασιών, ώστε να βρισκόμαστε σε πλήρη και συνεχή ετοιμότητα και να δράσουμε απο­τελεσματικά, έγκαιρα και με ταχύ­τητα αν και όταν χρειαστεί. Ιδιαίτε­ρη μέριμνα πρέπει να δοθεί στις ακριτικές περιοχές, οι οποίες είναι απομακρυσμένες και στις οποίες κατοικούν πολλοί ηλικιωμένοι, που χρήζουν μεγαλύτερης βοήθειας. Επίσης, δίνουμε μεγάλη έμφαση σε προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις για την προστασία των κτηνοτροφικών μονάδων και του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και των καλλιεργήσιμων αγροτικών εκτά­σεων, δεδομένης της σημασίας που έχει ο πρωτογενής τομέας για την τοπική οικονομία».

Λόγω των έκτακτων υγειονομι­κών μέτρων, η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου πραγ­ματοποιήθηκε σε δύο διαδοχικές συσκέψεις, κατά ομάδες εκπρο­σώπων φορέων. Στην πρώτη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία και τον συ­ντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γεωργίου Παπαδόπου­λου, συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Δράμας και Εντεταλμένος Περι­φερειακός Σύμβουλος Πολιτισμού & Αθλητισμού Α.Μ.Θ. κ. Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ, o Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δή­μου Προσοτσάνης κ. Αναστάσιος Συμεωνίδης, ο Αντιδήμαρχος Κα­θαριότητας, Πρασίνου και Αγρο­τικών Θεμάτων Δήμου Δοξάτου κ. Αθανάσιος Μπερμπερίδης, η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτι­κής Προστασίας Δήμου Δράμας κα. Ιορδάνα Σαμαρά, η αρμόδια υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κ.Νευροκοπί­ου κα. Κωνσταντίνα Σακελαρίου και οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Πε­ριφερειακής Ενότητας Δράμας και λοιποί εμπλεκόμενοι υπηρε­σιακοί παράγοντες.

Στη δεύτερη σύ­σκεψη, που επίσης πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία και τον συντονισμό του Αντιπερι­φερειάρχη Δράμας κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου, εκτός από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Δράμας και Εντε­ταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Πολιτισμού & Αθλητισμού Α.Μ.Θ. κ. Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ και τoν Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. κ. Χρήστο Παπαθεοδώρου, συμμετείχαν ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρε­σίας Δράμας Αντιπύραρχος Ιωάν­νης Αραμπατζής, ο Αναπληρωτής Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αντώνιος Καπελάκης, καθώς και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότη­τας Δράμας και της Διεύθυνσης Δασών Ν.Δράμας.

Στις συσκέψεις, μετά από σχε­τική Εισήγηση του Αντιπεριφερει­άρχη Δράμας και κατόπιν ενός απολογισμού της περυσινής περι­όδου, έγινε ανταλλαγή απόψεων-προτάσεων για το σχεδιασμό, την χάραξη σχεδίων δράσης, την λήψη μέτρων, την καλύτερη επικοινωνία και το συντονισμό-συνέργεια όλων των υπηρεσιών και φορέων χει­μερινής συντήρησης, για την από κοινού αντιμετώπιση των προ­βλημάτων και τη διαχείριση των συνεπειών που ενδεχομένως να προκληθούν από Χιονοπτώσεις, Παγετό και Πλημμύρες στο Νομό Δράμας για την χειμερινή περίοδο 2020-2021, συμπεριλαμβανομέ­νης της ενημέρωσης του κοινού και της συμμετοχής των εθελοντι­κών οργανώσεων.

Τα φαινόμενα χιονοπτώσεις, παγετός και πλημμύρες εντάσσο­νται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών και είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρά προβλή­ματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως στη γεωργία-κτη­νοτροφία, διακοπή συγκοινωνιών, αποκλεισμούς περιοχών, εγκλωβι­σμό ανθρώπων, υλικές ζημιές κ.α.

Συγκεκριμένα, το όργανο προ­χώρησε στην κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων κάθε εμπλεκόμενου φορέα και υπηρεσίας, στο πλαίσιο του τομέα ευθύνης του καθενός, ενώ έγινε καταγραφή των μέσων και του προσωπικού, που διαθέτει η κάθε υπηρεσία, καθώς και των ελλείψεων σε αυτά.

Στόχος της σύσκεψης ήταν η προετοιμασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσι­ών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η επικαιροποίηση των μνημονίων και η ανανέωση των σχεδίων και έργων των αρμόδιων φορέων, ώστε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας του Νομού Δράμας να λειτουργήσει έγκαιρα και απο­τελεσματικά σε κάθε περίπτωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ