15 θέσεις αορίστου χρόνου προκηρύσσονται σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη και Σέρρες στον ΔΕΔΔΗΕ

0
2980

Από την Παρασκευή 25 Ιουνίου ξεκινούν οι αιτήσεις

Σε προσλήψεις εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ με την προκήρυξη 2/2021. Τρεις από αυτές θέσεις αφορούν την περιοχή της Δράμας και συνολικά δεκαπέντε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονιάς Θράκης.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων, καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τους όρους προκήρυξης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 25.06.2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 15.07.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις θα είναι ηλεκτρονικές και θα υποβάλλονται στην ιστοσελίδα www.deddie.gr.

Οι θέσεις που επιδιώκει να καλύψει ο ΔΕΔΔΗΕ μέσω της προκήρυξης στην ΠΕ Δράμας αφορούν:
-1 θέση Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ και
-2 θέσεις Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ.

-Στην ΠΕ Καβάλας προβλέπονται 3 θέσεις Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ.
-Στην ΠΕ Ξάνθης, 4 θέσεις Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ και 1 θέση Πτυχιούχων Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ.
-Στην ΠΕ Σερρών προκηρύσσονται 1 θέση Πτυχιούχων Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ, 2 θέσεις Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ και 1 θέση Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις δυο ειδικότητες που ζητούνται για τις θέσεις στη Δράμα, πρέπει να σημειωθεί ότι για τη θέση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού απαιτείται, ανάμεσα σε άλλα, πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Επίσης για τις θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ τομέα ηλεκτρολογίας ή τομέα ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ειδικότητας Ηλεκτρολογίας Επαγγελματικού Λυκείου ή τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ειδικότητας Ηλεκτρολογίας Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ ή τομέα Ηλεκτρολογικού Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ ή Κλάδου Ηλεκτρολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ΤΕΛ ή Τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΣ ή αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχου κλάδου, τομέα, τμήματος ή αντίστοιχης ειδικότητας.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2000. Με εξαίρεση: Από το έτος 1981 έως και το έτος 2000 οι υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ των ειδικοτήτων απασχόλησης: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μιχανικοί ΤΕ, για τους κωδικούς θέσεων 101 έως 150, 155 έως 157, 201 έως 248 και από το έτος 1986 έως και το έτος 2000 οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ της ειδικότητας απασχόλησης: Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ, για τους κωδικούς θέσεων 301 έως 391.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να υποβάλουν εντός της οριζόμενης προθεσμίας σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας τους στους πίνακες κατάταξης.

Ειδικότερα θα πρέπει να υποβάλουν:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
2.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται με την αίτηση συμμετοχής τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων ή και των ιδιοτήτων τους που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, διαγράφονται από αυτούς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ