Eισαγωγή 21 υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Δασολογίας

0
13381

– Άρχισε από τη Δευτέρα 1 Mαρτίου η αποστολή των φακέλων υποψηφιότητας
– Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος μετά από έγκριση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσει 21 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

-Μέλος ΔΕΠ:Ι. Ραυτογιάννης (rafto@for.ihu.gr)
1. Δασικές Πυρκαγιές (1 θέση)
2. Προστασία Δασικών Δέντρων και Οικοσυστημάτων (1 θέση)
3. Μανιταρολογία (1 θέση)

-Μέλος ΔΕΠ: Α. Στυλιάδης (styliadis@ath.forthnet.gr)
4. Ψηφιακές Τεκμηριώσεις Φυσικού Περιβάλλοντος με Τρισδιάστατη Γεωμετρία και Ποιοτική Πληροφορία (1 θέση)
5. Σχεδίαση και Ανάπτυξη μίας cloud-based connected planning platform για την έξυπνη διασύνδεση χρήσεων, λειτουργιών, δεδομένων και διαδικασιών στο Φυσικό Περιβάλλον (Big data, Data analytics, DLT & Blockchain τεχνολογίες) (1 θέση)

-Μέλος ΔΕΠ: Α. Παπαδόπουλος (antpap@for.ihu.gr)
6. Τεχνολογία Ξύλου & Βιοσυνθετικά Υλικά (1 θέση)

-Μέλος ΔΕΠ: Ι. Τάκος – Π. Ξόφης (itakos@for.ihu.gr, pxofis@for.ihu.gr)
7. Οικολογία Αποκατάστασης (1 θέση)
8. Δασική Οικολογία (1 θέση)
9. Αστική Οικολογία (1 θέση)
10. Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση και Διαχρονική Παρακολούθηση Δασικών Οικοσυστημάτων (1 θέση)
11. Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση και Δασική Διαχείριση (1 θέση)

-Μέλος ΔΕΠ: Δ. Εμμανουλούδης (demmano@teiemt.gr)
12. Ανάλυση και Διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών με σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους (2 θέσεις)

-Μέλος ΔΕΠ: Δ. Ράπτης (d_rapt@for.ihu.gr)
13. Αυξητικά και Αποδοτικά Πρότυπα Δασικών Ειδών (1 θέση)

-Μέλος ΔΕΠ: Β. Καζάνα (vkazana@for.ihu.gr)
14. Δασική Κυκλική Βιοοικονομία (1 θέση)
15. Εργαλεία Λήψης Απόφασης για ΠολύΛειτουργική Δασική Διαχείριση (1 θέση)
16. Αξιολόγηση γαι Αποτίμηση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (1 θέση)

-Μέλος ΔΕΠ: Σ. Τσιφτσής (stsiftsis@for.ihu.gr)
17. Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική

-Μέλος ΔΕΠ: Β. Λιόρδος (liordos@for.ihu.gr)
18.Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας (3 θέσεις)

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του οικείου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 3519/25.08.2020 τ.Β’),, γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών και πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγγενών γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
A. Ο βαθμός του πτυχίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του «7,0» (επτά). Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί από το τμήμα χαμηλότερος του επτά βαθμός, κατόπιν αιτιολογημένης τεκμηρίωσης εκ μέρους του Τμήματος, ο οποίος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος του «6,5» (έξι και πέντε).
B. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:
-Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με «8,0» (οκτώ).
-Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή ίσος με «55%».
-Για σπουδές στις ΗΠΑ υψηλότερος ή ίσος με «Β».
-Για σπουδές σε άλλες χώρες, υψηλότερος ή ίσος με το «Β» των ΗΠΑ.
Γ. Ο βαθμός του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του «7,0» (επτά). Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί από το τμήμα χαμηλότερος του επτά βαθμός, κατόπιν αιτιολογημένης τεκμηρίωσης εκ μέρους του τμήματος, ο οποίος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος του «6,5» (έξι και πέντε).

II. Διδακτορική διατριβή δύνανται να εκπονήσουν τυχόν υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), οι οποίοι πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό διδακτορικών σπουδών εσωτερικού προκηρυχθέντος γνωστικού αντικειμένου, καθώς και τυχόν υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους.

III. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. Να διαθέτουν εμπειρία ερευνητικής ή/και επαγγελματικής ενασχόλησης σε ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες ή οργανισμούς ή αυτοδύναμη δραστηριότητα σε θέματα και δράσεις που άπτονται του ειδικού αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής καιii. Έχουν συναφή προς το αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τη συμμετοχή τους σε δημοσιεύματα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή και βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων.

IV. Διαθέτουν αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001:
-Πιστοποιητικό Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα, ή Ελληνικό Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 (αντίστοιχο του Proficiency).
-TOEFL Paper ≥ 550/677 ή TOEFLIBT ≥ 80/120 ή IELTS Academic ≥ 6,5 που αποκτήθηκε εντός της προηγούμενης διετίας.
-Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο (από το ΔΟΑΤΑΠ) πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο τουλάχιστον ετών σε Αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
-Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης Αγγλόφωνου ΑΕΙ.
-Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
-Απολυτήριος τίτλος Αγγλόφωνων σχολών ισότιμων των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
-Πτυχίο τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής.
– Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας ή της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους

Η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας πραγματοποιείται από Δευτέρα 1 Mαρτίου 2021 έως Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 στη διεύθυνση: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ – ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 66100 ΔΡΑΜΑ
Για διευκρινίσεις και επιμέρους πληροφορίες οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και στα τηλέφωνα 2521060402, 413, 463 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@for.ihu.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ