Έως 31 Μαΐου οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δράμας

0
3515

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των γονέων και ενόψει της έναρξης των εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2022-2023 θα δέχονται όλοι οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί, Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Δράμας, από 10 έως 31 Μαΐου.
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται σε φυσική μορφή από τις προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Το έντυπο της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα μπορούν οι γονείς να τα παραλαμβάνουν από τους παιδικούς σταθμούς. Επίσης θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. με διεύθυνση www.npddramas.gr
Τα εγγραφόμενα παιδιά στους Βρεφονηπιακούς, Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς κατά κύριο λόγο προέρχονται από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση.
Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμόμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και καθιερώνει τη μοριοδότησή τους.
Ειδικότερα στους Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, δηλ. στις 01-09-2022, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

Το Ν.Π.Δ.Δ. επίσης εξυπηρετεί μέσω των προγραμμάτων:

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
-μητέρες που εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης
-μητέρες άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

«Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
-μητέρες που εργάζονται ως υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού
-μητέρες μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες, οι οποίες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 8 π.μ. έως 1 μ.μ. στους παρακάτω Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δράμας:
Α΄ Παιδικός Σταθμός: Γέφυρας Παπάδων 28 –τηλ.2521022036 κ. Δουκίδου Σωτηρία, psadramas@gmail.com
Β΄ Παιδικός Σταθμός: Βεργίνας 135 –τηλ.2521027277
κ. Μπαλτατζή Χρυσούλα, ps2dramas@gmail.com
Γ΄ Παιδικός Σταθμός: Καστρινού και Οδυσσέως 4 –τηλ. 2521031746 κ. Χατζηλιάδου Μυροφόρα, psc3dramas@gmail.com
Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός: Αρκαδικός – τηλ. 2521032211 κ. Γκιζγκιρίδου Καλλιόπη, ps4dramas@gmail.com
Ε΄ Παιδικός Σταθμός: Ρέας 1 – τηλ. 2521034693 κ. Χατζηιωάννου Δέσποινα, ps5dramas@gmail.com
Παιδικός Σταθμός Καλού Αγρού- τηλ. 2521096346 κ. Οικονόμου Στυλιανή, pskalosagros@gmail.com
Παιδικός Σταθμός Ξηροποτάμου –τηλ.2521092262
κ. Αργυριάδου Ευαγγελία, psxiropotamos@gmail.com
Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Χωριστής – τηλ. 2521042050 κ. Χριστοδούλου Φωτεινή, pschoristis@gmail.com
Α΄ Βρεφικός Σταθμός: Εθνομαρτύρων Πόντου 54 – τηλ. 2521045480, κ. Λευκοπούλου Μαρία, psstdramas@gmail.com

Δικαιολογητικά εγγραφής που συνοδεύουν την αίτηση
1. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Θα υπάρχουν αναρτημένα έντυπα στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου προς εκτύπωση ανάλογα κατά περίπτωση, προκειμένου να συμπληρωθούν από Παιδίατρο με την επωνυμία:
α) Βεβαίωση υγείας νηπίου
β) Βεβαίωση υγείας βρέφους.
2. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599 των γονέων ότι:
-Αποδέχονται τους όρους του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.
-Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή.
-Συμφωνούν με ιατρική παρακολούθηση του παιδιού από συμβεβλημένο Παιδίατρο του Σταθμού όπως ορίζει ο Νόμος.
Θα υπάρχει αναρτημένη υπεύθυνη δήλωση στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου καθώς επίσης και οι όροι κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών.
3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2021.
Μόνο αυτό το δικαιολογητικό θα έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να το προσκομίσουν έως 30-06-2022.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση
-Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
-Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς ή ο ένας εξ αυτών είναι εργαζόμενος, όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
-Βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.
-Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές στο ταμείο του Ο.Α.Ε.Ε. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το ΤΑΧΙS ότι η εταιρεία είναι ενεργή, όταν πρόκειται για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες.
-Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, όταν πρόκειται για γονείς αγρότες.
-Άδεια παραμονής αλλοδαπών γονέων εκτός Ε.Ε.
-Ληξιαρχική πράξη θανάτου για περίπτωση χηρείας.
-Δικαστική απόφαση (για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση) ή απόφαση διαζυγίου.
-Απόφαση από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) για οικογένειες όπου υπάρχει μέλος ΑΜΕΑ.

Οικονομική συμμετοχή φιλοξενούμενων παιδιών

Για τα νήπια
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.500,00€ θα καταβάλλονται μηνιαίως 10,00€
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 7.501,00€ έως 10.000,00€ θα καταβάλλονται μηνιαίως 15,00€
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 10.001,00€ έως 15.000,00€ θα καταβάλλονται μηνιαίως 20,00€
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00€ έως 20.000,00€ θα καταβάλλονται μηνιαίως 30,00€
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00€ έως 25.000,00€ θα καταβάλλονται μηνιαίως 40,00€
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00€ έως 30.000,00€ θα καταβάλλονται μηνιαίως 60,00€
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00€ και άνω θα καταβάλλονται μηνιαίως 65,00€

Για τα βρέφη
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000,00€ θα καταβάλλονται μηνιαίως 40,00€
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 9.001,00€ έως 15.000,00€ θα καταβάλλονται μηνιαίως 45,00€
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00€ έως 20.000,00€ θα καταβάλλονται μηνιαίως 50,00€
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00€ έως 25.000,00€ θα καταβάλλονται μηνιαίως 60,00€
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00€ έως 35.000,00€ θα καταβάλλονται μηνιαίως 70,00€
-για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 35.001,00€ και άνω θα καταβάλλονται μηνιαίως 80,00€

Δεν καταβάλλονται εισφορές μόνο τον μήνα Αύγουστο.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Οι πίνακες με τις εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφών για τη σχολική περίοδο 2022-2023 και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, θα αναρτηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς. Η όλη διαδικασία μοριοδότησης θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιουλίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ