Επιμελητήριο Δράμας: Υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕΔ μέχρι 31/12/2020 για τον συμψηφισμό του 4% και 12% κόστους μισθοδοσίας

0
1810

Με ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Δράμας καλεί τις επιχειρήσεις να καταθέσουν την αίτησή τους στον ΟΑΕΔ για τον συμψηφισμό των απαιτήσεων του 4% και 12% της επιδότησης κόστους μισθοδοσίας μέχρι τις 31/12/2020, αλλιώς θα υπάρξει παραγραφή των απαιτήσεών τους για τα έτη 2014-2015.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015, διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών.
Ο δικαιούχος υποβάλει σχετική αίτηση στο ΚΠΑ που ανήκει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση (Υποδείγματα 1Α και 1Β) περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών, βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης, για τις αξιώσεις που απορρέουν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή
αξίωση.
β) Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2) περί κατάσχεσης/εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών
του.
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποχρεωτικά θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι παράρτημα στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο του ΟΑΕΔ (αρ. πρωτ. 72751-25/11/2020). Σε περίπτωση αποστολής μέσω e-mail, οι δικαιούχοι θα εκδίδουν πρώτα Υπεύθυνη Δήλωση από την ιστοσελίδα: http://gov.gr
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον δικαιούχο για κάθε απαίτησή του. Το Υπόδειγμα Αίτησης και οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις, για τη διευκόλυνση των δικαιούχων είναι αναρτημένες μαζί με την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Δράμας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here