Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δ. Κ. Νευροκοπίου

Ποιους όρισε Αντιδημάρχους και σε ποιους τομείς ο νέος Δήμαρχος Γιάννης Κυριακίδης

0
2496

Mε απόφαση του Δημάρχου Κάτω Νευροκοπίου Γιάννη Κυριακίδη ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. Η περίοδος κατά την οποία θα ασκήσουν καθήκοντα, στις θέσεις όπου τοποθετούνται είναι από τις 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως τις μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2020.

Ποιους όρισε Αντιδημάρχους και σε ποιους τομείς, ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου

Ως Αντιδημάρχους όρισε: Tον κ. Ανδρέα Αμαραντίδη του Παύλου ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοίκησης, στον οποίο και ανατίθενται οι αρμοδιότητες: Οικονομικών θεμάτων και ιδίως: – Η εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
Επίσης, Διοικητικών θεμάτων και ιδίως: – την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. – την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού – τη χορήγηση αδειών του προσωπικού – την τέλεση γάμων – την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών – την υποστήριξη των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου – τη λειτουργία των ΚΕΠ – τη εποπτεία και τον συντονισμό του έργου του Ιατρού Εργασίας του Δήμου σε συνεργασία με την Διεύθυνση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου – την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Επιπλέον, Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας – την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου Προγραμματισμού, Πληροφορικής και διαφάνειας και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων που αφορούν: – τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια – τη διαχείριση των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης – τη διαχείριση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) – τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης. 4. Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού – την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων που αφορούν: – την Κοινωνική Πολιτική – την Προστασία και Προαγωγή της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή, την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής – τα θέματα Παιδείας δια βίου μάθησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς – τα θέματα Απασχόλησης & Τουρισμού
Τον κ. Φώτιο Φιλιππίδη του Βενιζέλου ως Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες: Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων που αφορούν: – τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας) – τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, – την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. – την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. – τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος – τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών – τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης. – την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες – τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ). – Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων. – γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Τον κ. Κωνσταντίνο Σιουμάνη του Δημητρίου, ως Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες: 1. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων, Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων, συγκοινωνιών και κυκλοφορίας. – την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου 2. Η εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
Τον κ. Νικόλαο Νικολαίδη του Παρασκευά ως Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας στον οποίο αναθέτει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού. 2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος – Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτωνανακυκλώσιμων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο – το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας – την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας – Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων -Την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου του τεχνικού ασφαλείας Δήμου σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Για τις αρμοδιότητες αυτές εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Όπως έγινε επίσης γνωστό παράλληλα με την απόφαση του Δημάρχου, οι νέοι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Πως θα αναπληρώνονται
Παράλληλα τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αμαραντίδη Ανδρέα του Παύλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φιλιππίδης Φώτιος του Βενιζέλου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φιλιππίδη Φώτιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αμαραντίδης Ανδρέας του Παύλου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Σιουμάνη Κωνσταντίνου του Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Νικολαϊδης Νικόλαος του Παρασκευά. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Νικολαίδη Νικόλαου του Παρασκευά που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Σιουμάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αμαραντίδης Ανδρέας του Παύλου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Φιλιππίδη Φώτιο του Βενιζέλου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ