Ολοκληρώθηκε η μονάδα μηχανικής διαλογής στη Δράμα

Επόμενο βήμα η ανάπτυξη των καφέ κάδων στην Δράμα και ο διαχωρισμός στην πηγή

0
2517

Ολοκληρώθηκε το έργο δημιουργίας της μονάδας Μηχανικής Διαλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Δράμας δίπλα στον χώρο του ΚΔΑΥ ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται να επιλυθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ηλεκτροδότηση.

Η λειτουργία της μονά­δας αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα κα­θώς το χρονοδιάγραμμα προβλέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι τις 14 Μαΐου όπως εξήγησε στα ΧΡΟΝΙΚΑ ο προϊ­στάμενος της ΔΙΑΑΜΑΘ κ. Γ. Βογιατζής.

Η κατασκευή του έρ­γου έχει ήδη προχωρή­σει σε μεγάλο βαθμό και η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής αξίας 4,6 εκ. ευρώ σύντομα θα παρα­δοθεί προς χρήση.

Ωστόσο και παρότι οι παρεμβάσεις που αφο­ρούν στον σχεδιασμό διαχείρισης απορριμ­μάτων της περιφέρειας ΑΜΘ αναπτύσσονται δεν λείπουν τα προβλή­ματα που αφορούν τις ήδη υπάρχουσες δομές. Χαρακτηριστική της εικό­νας αυτών των προβλη­μάτων ήταν η τελευταία αναφορά από πλευράς της Οικολογικής Κίνησης Δράμας. Ο πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης κ. Ανδρέας Μπακιρτζής μιλώντας στα ΧΡΟΝΙΚΑ είχε επισημάνει το πρό­βλημα που υπάρχει με την καταστροφή μέρους των ανακυκλώσιμων υλικών εξαιτίας της έκ­θεσής τους στις καιρικές συνθήκες (βροχή κλπ) στον χώρο του ΚΔΑΥ.

Είχε σημειώσει ότι τα υλικά αυτά λόγω της έκ­θεσής τους στα καιρικά φαινόμενα καθίστανται τελικά μη ανακυκλώσιμα με αποτέλεσμα τελικά να μεταφέρονται για ταφή στις Σέρρες αντί για ανα­κύκλωση. Το ίδιο θέμα άλλωστε είχε απασχο­λήσει και τις τελευταίες συνεδριάσεις του Δημο­τικού Συμβουλίου όπου είχε τεθεί. Πάντως όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό ο προϊστάμενος της ΔΙΑΑΜΑΘ, είπε ότι ο χώρος του εργοστα­σίου δεν επαρκεί για την αποθήκευση των ανακυκλώσιμων και ότι σχεδιαστικά υπάρχουν κάποια προβλήματα που καθιστούν αναγκαία την δημιουργία στεγάστρων εκτός του εργοστασίου του ΚΔΑΥ.

Αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει από την αρχή όπως είπε όταν δηλαδή δημιουργήθηκε το εργο­στάσιο το 2011. Παρόλα αυτά σημείωσε ότι έχουν προχωρήσει μελέτες για την δημιουργία στε­γάστρων ωστόσο αυτή την στιγμή δεν υπάρχει το κατάλληλο χρηματο­δοτικό εργαλείο για να υλοποιηθούν.

Επίσης ο κ. Βογια­τζής για το ίδιο θέμα επεσήμανε ότι προβλή­ματα στο ανακυκλώσιμο προϊόν δημιουργούνται και στους κάδους συγκέ­ντρωσης καθώς οι πε­ρισσότεροι απο αυτούς είναι μονίμως με ανοικτό το χαρακτηριστικό κίτρι­νο καπάκι και τα ανακυ­κλώσιμα βρέχονται και καταστρέφονται.

Η μηχανική διαλογή και η ανακύκλωση στην πηγή

Η μονάδα έρχεται να αναπληρώσει ένα κενό που υπήρχε στην αλυσί­δα της ανακύκλωσης και αφορούσε τον διαχωρι­σμό των απορριμμάτων. Με την ολοκλήρωση και την λειτουργία της μο­νάδας, τα απορρίμματα των γνωστών πράσινων κάδων θα μεταφέρονται στην Τοπική Μονάδα Διαχείρισης και εκεί θα διαχωρίζεται το οργανικό μέρος τους που στην συ­νέχεια θα επεξεργάζεται ενώ προς ταφή θα οδη­γείται μόνο το λεγόμενο υπόλειμμα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον σχε­διασμό της Περιφέρειας, στόχος είναι μέχρι το 2020 τα οργανικά από­βλητα να αρχίσουν να συλλέγονται στην πηγή χωρίς να απαιτείται δι­αχωρισμός με μηχανική επεξεργασία.

Πρόκειται για σχέδιο που θα λειτουργήσει με την ανάπτυξη του δι­κτύου των ειδικών καφέ κάδων όπου θα συγκε­ντρώνονται τα οργανικά απόβλητα.

Ωστόσο όπως εξήγησε ο κ. Βογιατζής, για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού θα πρέπει να γίνει η προμήθεια των κάδων καθώς και των ειδικών απορριμματοφό­ρων που απαιτούνται για τα οργανικά υλικά. Κάτι πάντως που όπως επε­σήμανε θα προχωρήσει έως τα τέλη του 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ