Πέντε προσλήψεις με συμβάσεις εννέα μηνών στον Δήμο Δράμας

0
1854

Αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής»

Στην πρόσληψη πέντε ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για 9 μήνες, για την υλοποίηση του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), θα προχωρήσει ο Δήμος Δράμας.
Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής θέσεις: 1 θέση ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων, 1 θέση ΠΕ ή ΤΕ Διατροφολόγων, 1 θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, 1 θέση ΔΕ Γενικών Καθηκόντων.

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα είναι:
-Για την ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ απαιτείται Πτυχίο Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής.
-Για την ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων απαιτείται: Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
-Για την ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας απαιτείται: α)Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.
-Για την ειδικότητα ΠΕ Διατροφολόγων απαιτείται Πτυχίο ΑΕΙ Διατροφολόγων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής ή ΤΕ Διατροφολόγων Πτυχίο ΤΕΙ Διατροφολόγων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής.
-Για την ειδικότητα ΔΕ Γενικών Καθηκόντων πρέπει να προσκομιστεί οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής και επιθυμητή επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ’ Κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66133, Δράμα, Ν. Δράμας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ. Καραγιώργη Στυλιανής (τηλ. Επικοινωνίας: 2521350694).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και απασχόληση μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 19 έως και 28/05/2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ