Προσλήψεις στο Δήμο Δράμας για το πρόγραμμα «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής»

Αιτήσεις μέχρι τις 30 Μαΐου

0
2842

O Δήμος Δράμας προχωρά σε πρόσληψη έξι ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), με την παρακάτω ειδικότητα και θέση: ΠΕ Ψυχολόγων 1, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 , ΠΕ ή ΤΕ Διατροφολόγος 1, ΠΕ Οικονομολόγος-Διοικητικός 1, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 1 , ΠΕ Θεατρολόγος 1. Όλες οι θέσεις είναι διάρκειας έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Tα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ειδικότητα είναι:
Για ΠΕ Ψυχολόγων: Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής.
Για ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας : α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προυποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Για ΠΕ Διατροφολόγων: Πτυχίο ΑΕΙ Διατροφολόγων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής. Και ελλείψει αυτών ΤΕ Διατροφολόγων Πτυχίο ΤΕΙ Διατροφολόγων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής.
Για ΠΕ Οικονομολόγος-Διοικητικός: α) Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
Για Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης: Πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Για ΠΕ Θεατρολόγος: Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής.

Οι αιτήσεις
Όπως διευκρινίζει μεταξύ άλλων ο Δήμος Δράμας “Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66133, Δράμα, Ν. Δράμας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Λουκίδου Ευανθίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2521350682).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη 21/05/2019 έως και Πέμπτη 30/05/2019”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ