Αθανάσιος Κάππας: «Να κάνουμε την Δράμα αντάξια των ελπίδων μας»

Συνέντευξη του Αθανάσιου Κάππα υποψηφίου δημοτικού συμβούλου με την παράταξη Πόλη+Ζωή

0
1064

«Έχουμε δώσει δείγματα γραφής, με συνέπεια λόγων και έργων, με παρουσία 3,5 χρόνων και θεαματικά αποτελέσματα. Έχουμε βιωματική σχέση με την πόλη, γνώση και σχέδιο. Για αυτό κοιτάμε τον Δραμινό και την Δραμινή στα μάτια και ζητάμε στις 8 του Οκτώβρη την ψήφο όλων. Προχωράμε χωρίς συμβιβασμούς και εξαρτήσεις, αλλά με εμπειρία και γνωση» δηλώνει σε συνέντευξή του στα “Χ” ο κ.Αθανάσιος Κάππας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Πόλη+Ζωή. Παράλληλα επισημαίνει ότι η παράταξη Πόλη+Ζωή έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και είναι έτοιμη να αναλάβει τα ηνία από την επομένη των εκλογών.

κ.Κάππα, θέτετε υπο­ψηφιότητα ως δημοτικός σύμβουλος για τον Δήμο Δράμας στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου με την παράταξη Πόλη + Ζωή με υποψήφιο τον κ.Κυριάκο Χαρακίδη. Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης;
Η απόφασή μου να ασχοληθώ με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκη­σης και με την δημοτική παρά­ταξη Πόλη + Ζωή είναι μια συ­νειδητή επιλογή. Στόχος μου να πάμε τον τόπο μας γρήγορα και σταθερά μπροστά, λαμβάνοντας υπόψιν τις απόψεις και τα θέλω όλων των δημοτών μας. Χωρίς αλαζονεία και έπαρση, αλλά, με αυξημένο το αίσθημα της ευθύ­νης για μια πραγματική δημο­κρατική διοίκηση που θα βγάλει από το τέλμα την Δράμα μας. Η δύναμη της Δράμας είναι οι άν­θρωποί της. Σ’ αυτούς ελπίζου­με. Σ’ αυτούς εμπιστευόμαστε τις προοπτικές αυτής της πόλης. Απ’ αυτούς αντλούμε δύναμη, νέες ιδέες και αισιοδοξία για το μέλλον. Η ΠΟΛΗ + ΖΩΗ φέρνει στο προσκήνιο νέες δημιουργι­κές δυνάμεις και θα αποδείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν σημαντικό έργο. Βάζουμε στην πρώτη γραμμή ανθρώπους, που έχουν όραμα, σχέδια και θέληση να εκφράσουν τις σύγ­χρονες απαιτήσεις στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Ανθρώπους που ξέρουν να οραματίζονται, αλλά και να δουλεύουν. Απαιτούμε από το εαυτό μας αποτελεσμα­τικότητα, σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες, διαφάνεια, ειλικρίνεια, άψογο τεχνοκρατικό σχεδιασμό. Αυτή είναι η δέσμευ­σή μας απέναντι στις Δραμινές και τους Δραμινούς. Να κάνουμε την Δράμα μας αντάξια των ελ­πίδων μας.

Ανεξάρτητα από την υποψη­φιότητά σας έχετε δείξει μέχρι τώρα ότι είστε ενεργός πολί­της που θέλει να συνεισφέρει στα κοινά της πόλης και έχετε καταθέσει μάλιστα και σειρά προτάσεων που έχουν δη­μοσιευτεί. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα στην πόλη και τις κοινότητές της;
– Μία πόλη καθαρή: Στόχος μου είναι η αλλαγή μοντέλου των υπηρεσιών καθαριότητας, η αξιοποίηση καινοτόμων τε­χνολογιών και η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας με αποτέλεσμα μια καθαρή Δράμα. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο καθένας από εμάς δυσα­νασχέτησε με την κατάσταση των απορριμμάτων είτε στις γειτονιές μας, είτε σε κεντρικά σημεία της πόλης μας. Δεν είναι λίγες οι φορές που αντικρίσαμε την πόλη μας να μετατρέπετε σε ένα μεγάλο σκουπιδότοπο, εστί­α μικροβίων που τείνει να απο­τελέσει κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια. Μια τέτοια εικόνα μας αδικεί.
• Οι εργαζόμενοι στην καθαρι­ότητα φροντίζουν και δίνουν σε καθημερινή βάση μάχη για να διατηρούν την Δράμα καθαρή. Ο στόλος του τομέα καθαριό­τητας θα πρέπει όχι μόνο να στηριχτεί, αλλά και να ενισχυθεί, προκειμένου το έργο αυτών των ανθρώπων, να είναι αποτελε­σματικό. Το ζήτημα της καθαρι­ότητας αποτελεί μείζον ζήτημα που απαιτεί άμεση επίλυση. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, συλλογικά, αλλά και ατομικά ο καθένας από εμάς μπορεί να συνδράμει για να έχουμε τον τόπο μας καθαρό, όπως αρμόζει σε μία ευρωπαϊκή πόλη.
• Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη να φροντίζει και συ­ντονίζει το έργο αυτό και εμείς μέσα από την «Πόλη και Ζωή» είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τον στόλο των εργαζομένων, να εξοπλί­σουμε κάθε γωνιά της πόλης μας με κάδους απορριμάτων και μάλιστα με ξεχωριστούς κάδους ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα στον σχεδιασμό μας είναι η ενη­μέρωση των πολιτών σχετικά με την άμεση ανάγκη σωστής ανακύκλωσης
• Μία πόλη προσβάσιμη: Η πόλη μας έχει ανάγκη από ένα δίκτυο οδών ήπιας κινητικότη­τας με περιορισμό της παρόδιας στάθμευσης αυτοκινήτων και δι­εύρυνση του δικτύου πεζών και ποδηλάτων. Να μεταμορφωθεί η Δράμα μας σε ένα σύγχρονο Δήμο με δρόμους και παρά­δρομους που να έχουν «χώρο» για τον γονιό, το παιδί, τον ηλικιωμένο, τους πεζούς, τους Α.Με.Α, τους ποδηλάτες τα κα­τοικίδια αλλά και τους οδηγούς. Την θέση του σκοταδιού των δρόμων, του ταλαιπωρημένου οδοστρώματος, της απουσίας σοβαρών πεζοδρομίων και της έλλειψης περιποιημένου πρα­σίνου πρέπει να δώσουν νέα, μεγάλα πεζοδρόμια και νέες διαβάσεις πεζών για σύγχρο­νους δρόμους, με αποδοτικό και ασφαλή φωτισμό.
• Νέα «Πάρκα τσέπης» να γε­μίζουν με πράσινο και να ομορ­φαίνουν περιοχές της πόλης μας, ενώ να δημιουργηθεί ένας νέος ολοκληρωμένος ποδηλατό­δρομος. Θέλουμε περισσότερες φυτεύσεις με νέους φωτισμούς & αστικούς εξοπλισμούς, που όλα αυτά θα εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα και την ασφά­λεια πεζών και οδηγών.

Πως αξιολογείτε τη διοίκηση των τελευταίων 9 χρόνων στον Δήμο Δράμας;
Η σημερινή διοίκηση του Δή­μου Δράμας πρέπει να εξεταστεί σε βάθος μιας ολόκληρης 9ετί­ας. Σ’ αυτή τη μακρά περίοδο έχουν γίνει λίγα βήματα στην πόλη, ωστόσο δεν αποτελούν ούτε έργο ούτε σχέδιο μίας σο­βαρής διοίκησης. Από την άλλη πλευρά σοβαρά θέματα που έχουν φέρει την Δράμα σε κρίσι­μη καμπή, όπως κυκλοφοριακό, καθαριότητα, έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων, υποβαθ­μισμένες κτιριακές υποδομές σχολείων, ετεροβαρής σχέση πόλης-τουρισμού και πολλά άλλα, παραμένουν χωρίς καμί­α παρέμβαση αντιμετώπισής τους.

Από την θέση του προέδρου του αθλητικού συλλόγου ΓΑΙΑ Δράμας, είχατε και έχετε έντο­νη ανάμειξη με τα αθλητικά τεκταινόμενα. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει στον Δήμο Δράμας σε επίπεδο έργων αθλητικών υποδομών;
Στα αθλητικά κέντρα της πόλης μας με τις κατάλληλες παρεμβά­σεις στο κέλυφος και στα συστή­ματα θέρμανσης μπορούμε να μειώσουμε το κόστος για θέρ­μανση, ψύξη και ηλεκτρικό. Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολ­ταΐκού και το net metering παρά­γουμε μέρος της απαιτούμενης ενέργειας το κτιρίου μειώνοντας δραματικά τα ενεργειακά κόστη. Πρέπει να ανεβάσουμε τον πήχη στην ποιότητα των παρεχόμε­νων υπηρεσιών μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη.

Η διαμόρφωση ορθολογικής συμπεριφοράς του προσωπικού σε συνδυασμό με τις παρακάτω προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορεί να συνεισφέρουν σημα­ντικά στην μείωση των λειτουρ­γικών δαπανών.
• Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με Αντλίες Θερμότη­τας ή αντικατάσταση κλιματιστι­κών με νέας γενιάς. Μειώνουμε τις καταναλώσεις από 25 έως και 60%
• Αντικατάσταση υπάρχοντος λέβητα πετρελαίου με νέο υψη­λής απόδοσης ή αντικατάσταση με λέβητα φυσικού αερίου. Η μείωση δαπάνης μπορεί να φτά­σει και το 50%.
• Η κατανάλωση για φωτισμό στα κτίρια είναι 20-50% της συνολικής ενεργειακής κατανά­λωσης. Η αντικατάσταση συμ­βατικών λαμπτήρων με λαμπτή­ρες LED σε συνδυασμό με την απαραίτητη μελέτη φωτισμού μπορεί να επιφέρει μειώσεις 30-80%.
• Η θερμομόνωση μπορεί να μειώσει τις ανάγκες του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη από 40-60%, διατηρεί σταθερή εσωτε­ρική θερμοκρασία, αναβαθμίζει το κτίριο και εξασφαλίζει υψηλή ενεργειαή κλάση. Οι αποσβέσεις κυμαίνονται από 4-6 έτη.
• Η τοποθέτηση ηλιακών θερμικών συλλεκτών για τη θέρμανση και για ζεστό νερό χρήσης, τοποθέτηση φωτοβολ­ταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για τη σύνδεση με τον πάροχο (net metering), μειώνει κατά πολύ το ηλεκτρικό κόστος.
• Σύγχρονες και ασφαλείς υπο­δομές, εναρμονισμένες και με τις περιβαλλοντικές πολιτικές και ανάγκες της εποχής μας, είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη του αθλητισμού μας. Οι τοπικές κοινωνίες, η νέα γενιά και συνολικά η αθλητική οικογένεια τις έχει ανάγκη και πρέπει να δουλέψουμε καθημε­ρινά προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσι­μα χρηματοδοτικά εργαλεία.Προσπαθούμε και θέλουμε να δώσουμε σε όλους τους δημότες όσο το δυνατόν περισσότερες ασφαλείς εγκαταστάσεις κι εναλ­λακτικές για να προσφέρουμε αθλητισμό σε όλους, μικρούς και μεγάλους.

Μπορεί να έχει προοπτικές στη Δράμα ο αθλητικός τουρι­σμός; Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό;
Η Δράμα έχει προοπτικές για αθλητικό τουρισμό αρκεί να υλοποιηθούν οι ανωτέρω προ­τάσεις. Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να χωριστεί σε 3 μεγά­λες κατηγορίες: α) την παρα­κολούθηση κάποιου αθλητικού γεγονότος, β) την επίσκεψη σε κάποιο αθλητικό θέαμα και γ) την ενεργητική συμμετοχή. Η παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων, η άθληση στον ελεύθερο χρόνο και οι διακο­πές συνιστούν συνδυασμένα γεγονότα για μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Ο αθλητικός τουρι­σμός θα μπορέσει να αποτελέ­σει ένα διαδεδομένο φαινόμενο με αυξητικές τάσεις στην πόλη της Δράμας.

Τι μήνυμα θα στέλνατε στους συνδημότες μας λίγο πριν τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου;
Έχουμε δώσει δείγματα γρα­φής, με συνέπεια λόγων και έρ­γων, με παρουσία 3,5 χρόνων και θεαματικά αποτελέσματα. Εχουμε βιωματική σχέση με την πόλη, γνώση και σχέδιο. Για αυτό κοιτάμε τον Δραμινό και την Δραμινή στα μάτια και ζητάμε στις 8 του Οκτώβρη την ψήφο όλων. Προχωράμε χωρίς συμβιβασμούς και εξαρτήσεις, αλλά με εμπειρία και γνώση. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση συμμετέχουμε με μια διευρυμέ­νη και πολυσυλλεκτική ομάδα ικανών ανθρώπων που είναι έτοιμη να διεκδικήσει και να διοι­κήσει τον Δήμο που μας αξίζει, και όχι έναν ακυβέρνητο Δήμο. Όλοι μας, στελέχη και συνεργά­τες του Υπ. Δημάρχου Κυριάκου Χαρακίδη, έχουμε ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τα ηνία από την επομένη των εκλογών. Η Δράμα έχει ανάγκη και πρέπει να αλλάξει σελίδα και θέλω να πιστεύω ότι οι συμπο­λίτες μας θα εμπιστευτούν τη διοίκηση της πόλης σε νέους κι άφθαρτους ανθρώπους, με και­νοτόμες ιδέες και όραμα για τη πόλη της καρδιάς μας.

Σας ευχαριστούμε για την πα­ραχώρηση της συνέντευξης στα ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας
Σας ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ