Καμπανάκι για το δημογραφικό στον Δήμο Παρανεστίου

Στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών του Δήμου Παρανεστίου, ζήτησε ο δημοτικός σύμβουλος Παύλος Σοφιάδης

0
1855

Καμπανάκι που θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι τα αποτελέσματα έρευνας για την υπογεννητικότητα στον Δήμο Παρανεστίου που πραγματοποίησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Παύλος Σοφιάδης.

Ο κ. Σοφιάδης ανακοίνωσε ανάμεσα σε άλλα μιλώντας στα ΧΡΟΝΙΚΑ ότι οι γεννήσεις στον ακριτικό δήμο δεν ξεπερνούν τις 14 -15 σε ετήσια βάση από το 2014 και μετά. Ο ίδιος διεξήγαγε ενδελεχή έρευνα με στοιχεία του δημοτολογίου και της στατιστικής υπηρεσίας καταθέτοντας τον έντονο προβληματισμό του στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου.
Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση έθεσε τις διαστάσεις του ανησυχητικού δημογραφικού προβλήματος στον Δήμο Παρανεστίου κατά την προ ημερησίας διατάξεως τοποθέτησή του στο θέμα, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί και ως τακτικό σε επόμενη συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Σοφιάδης ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ότι θα πρέπει επειγόντως να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης των πολύτεκνων οικογενειών της περιοχής.
Τι ανέφερε για την υπογεννητικότητα στον Δήμο Παρανεστίου ο δημοτικός σύμβουλος:
“Όπως γνωρίζετε η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα δημογραφικής κατάρρευσης και εξυφαίνεται μία αθέατη γενοκτονία κάτι που επιβεβαιώνεται και από πρόσφατο Δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Το έτος 2018 οι θάνατοι υπερείχαν των γεννήσεων κατά 33.820 (γεννήσεις 87.074 – θάνατοι 120.886), ενώ κατά την τελευταία τριετία οι θάνατοι υπερέχουν των γεννήσεων κατά 95.654 (γεννήσεις 268.525 – θάνατοι 364.179).
Το τρέχον έτος ήτοι από 1/1/2019 έως 4/3/2019, που είναι η τελευταία ενημέρωση, οι θάνατοι υπερέχουν των γεννήσεων κατά 11.041 (γεννήσεις 14.387 – θάνατοι 25.428). Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στον Δήμο Παρανεστίου το 2014 είχαμε 13 γεν., το 2015 14 γεν., το 2016 14 γεν. και το 2017 15 γεν. τραγικό και όμως αληθινό.
Οι πολύτεκνες οικογένειες, είναι οι μόνες που αντιστέκονται στο δημογραφικό κατήφορο. Οι πολύτεκνοι αποτελούν την κατηγορία εκείνη του πληθυσμού που ασκεί τις πλέον ευεργετικές επιδράσεις σε όλες της εκφάνσεις της εθνικής και κοινωνικής μας ζωής.
Συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής, στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, στην ενίσχυση των ασφαλιστικών μας ταμείων, στην διατήρηση της αμυντικής ισχύος της χώρας μας, στη μείωση της ανεργίας, στον πολλαπλασιασμό της κατανάλωσης αγαθών, στην αποτροπή του αφανισμού του γένους μας και τελικά στη διατήρηση της βιολογικής ακμής του Έθνους.
Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας την εν γένει προσφορά των πολύτεκνων οικογενειών στην κοινωνία με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού στη διάταξη αυτή ορίζεται ρητά:
«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»
Ακόμα, υποχρεώνει την Πολιτεία να ασκεί δημογραφική πολιτική, αφού στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου αναφέρεται:
«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».
Περαιτέρω το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:
«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».
Περαιτέρω με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 202 του Ν. 3643/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) ορίζονται τα ακόλουθα:
παρ. 2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν.4483/2017 παρ.3 Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄94).
Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12 ΝΟΜΟΣ 4558/2018 και ισχύει από 01/08/2018
Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία».
Ακόμη με την παρ. 3 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 ( Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) ορίζονται τ’ ακόλουθα στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας:
“Με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει ορισμένες αποφάσεις – μέτρα για τη στήριξη των πολυτέκνων οικογενειών που είναι Δημότες με Μόνιμη Κατοικία στον Δήμο Παρανεστίου και προτείνω τα εξής:
Συγκεκριμένα:
1) Πλήρη απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη ή έκπτωση 50%, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες προϋποθέσεις.
2) Χορήγηση εφ΄ άπαξ βοηθήματος ποσού αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου στην μητέρα που θα αποκτά το 3ο της τέκνο και θα έχει χαρακτηρισθεί τρίτεκνη, καθώς και όταν αυτή θ΄ αποκτά το 4ο ή κάθε ένα επί πλέον τέκνο και το οποίο ποσό να μην είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες προϋποθέσεις.
3) Χρηματικά βοηθήματα για τα τέκνα των πολυτέκνων και τους ίδιους τους πολυτέκνους, που αριστεύουν στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο ή επιτυγχάνουν σε Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ και με την προϋπόθεση ότι επέτυχαν με βαθμολογία πάνω από την βάση του 10 ή έλαβαν το πτυχίο τους από Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή έλαβαν Μεταπτυχιακό τίτλο ή το Διδακτορικό τους, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες προϋποθέσεις….
4) Καθιέρωση τιμητικής εκδήλωσης για τις μητέρες που αποκτούν το τέταρτο τέκνο τους και θα έχουν χαρακτηρισθεί πολύτεκνες, καθώς και όταν αυτή θ΄ αποκτούν το 5ο ή κάθε ένα επί πλέον τέκνο τους, ώστε να γίνεται η σχετική προβολή και να καθίσταται ελκυστική και άξια σεβασμού η πολύτεκνη οικογένεια.
Γενικότερα, θα πρέπει να στηριχθεί ο θεσμός της οικογένειας, τόσο με νέες υπηρεσίες όσο και με προσφορές σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα δωρεάν εμβολιασμός για παιδιά ως 14 ετών, κ.λπ.
Θεωρώ τα ανωτέρω δίκαια και απολύτως απαραίτητα μέτρα προκειμένου να στηριχθεί ο θεσμός της οικογένειας”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ