Οι νέοι αντιδήμαρχοι σε Παρανέστι Προσοτσάνη και Δοξάτο

0
2734

Σε προηγούμενες δημοσιεύσεις των ΧΡΟΝΙΚΩΝ έγινε αναφορά στους νέους Αντιδημάρχους των Δήμων Δράμας και Νευροκοπίου καθώς και στις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται. Στην σημερινή αναφορά παρουσιάζονται οι Αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των οργανισμών στους Δήμους Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δοξάτου.

Στον Δήμο Παρανεστίου
Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, ο Δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάολγου προχώρησε στον ορισμό των αντιδημάρχων και προέδρων στις δομές του Δήμου Παρανεστίου. Όρισε λοιπόν ως αντιδημάρχους:
Τον κ. Κυπραίο Πέτρο αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες της άνω δημοτικής ενότητας:
Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου.Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου.Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου.Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεων πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, πιστοποιητικών πλην πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην Δ.Ε. Νικηφόρου. Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: Λειτουργίας ΚΕΠ, Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας και την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν αδέσποτα ζώα.
Τον κ. Αλαγκιοζίδη Ηρακλή, Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες: Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.
Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεων και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, πιστοποιητικών, πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Παρανεστίου. Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Παρανεστίου. Επίσης του μεταβιβάζει για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων τις αρμοδιότητες: Προγραμματισμού. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια), Πληροφορικής. Την εποπτεία και ευθύνη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Επίσης τον ορίζει ως Διατάκτη για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Κυπραίου Πέτρου τις αρμοδιότητές του, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αλαγκιοζίδης Ηρακλής.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Αλαγκιοζίδης Ηρακλής τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κυπραίος Πέτρος.
Επίσης όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλαγκιοζίδης Ηρακλής του Βασιλείου που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κυπραίο Πέτρο.

Δήμος Προσοτσάνης
Ακόμη ο δήμαρχος Προσοτσάνης όπως έγινε γνωστό όρισε τους παρακάτω αντιδημάρχους και προέδρους.
Τον Κότιο Άγγελο με αντιμισθία για τις αρμοδιότητες: Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης (σε θέματα πρωτογενή, αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης και αλιείας).
Τον Σύρτα Γεώργιο, με αντιμισθία, για τις αρμοδιότητες: Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού (σε επίπεδο σχεδιασμού προγραμματισμού και υλοποίησης έργων και εργασιών). Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του.
Τον Γρηγοριάδη Νικόλαο, με αντιμισθία, για τις αρμοδιότητες: Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕ. Συντήρησης υποδομών (επίβλεψη συντονισμό των συνεργείων συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης, πρασίνου, κήπων, καθαριότητας, οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού). Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του.
Τον Ψωμά Αλέξανδρο, με αντιμισθία, για τις αρμοδιότητες: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παιδείας. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης και Φωτολίβους. Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του. Τον ορίζει επίσης ως Διατάκτη για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου. Επίσης του μεταβιβάζει και την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων, όταν κωλύεται ο Δήμαρχος. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ψωμάς Αλέξανδρος ο οποίος θα αναπληρώνει το Δήμαρχο. Τέλος τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται θα ασκεί ο Δήμαρχος.

Δήμος Δοξάτου
Στον Δήμο Δοξάτου ο νέος Δήμαρχος κ. Θέμης Ζεκερίδης, όρισε τους παρακάτω ως αντιδημάρχους του Δήμου με τις εξής αρμοδιότητες:
Τον Καραμπακάλη Δημήτριο, αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων: α) Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Προμηθειών β) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Ταμείου.
Ακόμη για την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία των θεμάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων: α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών. β) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.γ) Τμήμα ΚΕΠ Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.
Την Παπαζώτου Κυριακή, αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων – Προγραμματισμού Πληροφορικής Διαφάνειας και Περιουσίας του Δήμου με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Επίσης για την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διαφάνειας. Ακόμη για την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Προμηθειών που σχετίζονται με την κινητή και ακίνητη περιουσία του Δήμου Δοξάτου.
Τον Μπερμπερίδη Αθανάσιο, αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος εξαιρουμένης της αρμοδιότητας διαχείρισης των Κοιμητηρίων, και πιο συγκεκριμένα των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων: α) Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου β) Τμήμα Συντηρήσεων. Επίσης την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης εξαιρουμένης της αρμοδιότητας σχετικής με τη μέριμνα των Αδέσποτων Ζώων.
Τον Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτη, χωρικό αντιδήμαρχο, υπεύθυνο για τη διασύνδεση των Πολιτών και των Προέδρων όλων των Κοινοτήτων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης των σχετικών με τη μέριμνα των Αδέσποτων Ζώων. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος εξαιρουμένης των σχετικών με τη διαχείριση των Κοιμητηρίων.
Σε όλους τους Αντιδημάρχους μεταβιβάζεται και η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Θέμης Ζεκερίδης και ορίζει ως μέλη τους αντιδημάρχους. Καραμπακάλη και Μπερμπερίδη, ενώ θα προεδρεύει και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ορίζει ως μέλη της, τους αντιδημάρχους Μπερμπερίδη και Χατζηπροδρόμου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ